Verkkouutinen 20.12.2022 – 21/2022

Virtuaalivaluuttamarkkinoilla epävarmuutta - Finanssivalvonta selvittää suomalaisten tarjoajien yhteyttä ongelmiin joutuneisiin toimijoihin

Vuoden 2022 aikana virtuaalivaluttamarkkinoilla on koettu ennennäkemätöntä epävarmuutta. Epävarmuuden taustalla on useampien kansainvälisten vakiintuneina pidettyjen virtuaalivaluuttatoimijoiden ongelmat, jotka ovat mahdollisesti johtaneet asiakasvarojen menetyksiin. Finanssivalvonnalla on käynnissä selvitys suomalaisten virtuaalivaluutan tarjoajien mahdollisista yhteyksistä ongelmiin joutuneisiin toimijoihin.

Minkälaisia riskejä virtuaalivaluuttoihin liittyy?

Virtuaalivaluuttajärjestelmissä tapahtuva arvonmuodostus ei kuulu Finanssivalvonnan tai minkään muun viranomaisen valvonnan alaan. Vaikka kotimaisia virtuaalivaluutan tarjoajia koskee asiakasvarojen suojaamisvelvollisuus, niin toimijoiden palveluihin talletetuilla varoilla ei ole talletussuojaa.

Finanssivalvonta pyrkii tunnistamaan markkinoilla ilmenevät ongelmat ennaltaehkäisevästi. Suomessa virtuaalivaluuttapalveluita tarjoavien tulee hakea Finanssivalvonnalta rekisteröinti virtuaalivaluutan tarjoajaksi. Rekisteröintivaiheessa pyydetään toimijoilta lain edellyttämät selvitykset ja varmistetaan niiden asianmukaisuus. Finanssivalvonta valvoo myös yleisesti menettelytapoja asiakassuhteissa. Finanssivalvonnan tehtäviin ei kuulu puuttua yksittäisen riita-asian selvittelyyn tai ratkaisemiseen. Finanssivalvonta ei osallistu mahdollisesti menetettyjen varojen takaisinsaantiin.

Eurooppalaiset valvontaviranomaiset ja Finanssivalvonta ovat varoittaneet virtuaalivaluuttoihin liittyvistä riskeistä useaan otteeseen, viimeksi keväällä 2022.

Miten virtuaalivaluutan tarjoajien tulee suojata asiakasvarojaan

Keskeisin virtuaalivaluutan tarjoajia ohjaava sääntely on laki virtuaalivaluutan tarjoajista (572/2019), laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) ja Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelma 4/2019. Esimerkiksi sijoituspalvelulaki, luottolaitoslaki tai arvopaperimarkkinalaki eivät koske virtuaalivaluutan tarjoajia. Täten yleisesti käsitetty sijoittajansuoja ei sovellu virtuaalivaluuttatoimintaan.

Virtuaalivaluuttojen tarjoajia koskee asiakasvarojen suojaamisvelvollisuus. Asiakasvaroilla tässä yhteydessä tarkoitetaan virtuaalivaluuttamuotoisia asiakasvaroja. Asiakasvarojen suojaamisvelvollisuus tarkoittaa virtuaalivaluuttojen tarjoajien

  1. velvollisuutta suojata virtuaalivaluuttojen vaihtamiseksi vastaanotetut varat ja virtuaalivaluutat;
  2. velvollisuutta säilyttää virtuaalivaluuttojen vaihtamiseksi vastaanotetut varat siten, ettei ole vaaraa niiden sekoittumisesta toisen palvelun käyttäjän, palveluntarjoajan tai sen omiin varoihin;
  3. velvollisuutta pystyä erottamaan luotettavasti kunkin asiakkaan virtuaalivaluutat muiden asiakkaiden virtuaalivaluutoista ja virtuaalivaluutan tarjoajan omista virtuaalivaluutoista ja
  4. velvollisuutta seurata asiakasvarojen suojaamisessa ja säilyttämisessä toteutuneita häiriöitä ja virheitä sekä niiden aiheuttamia vahinkoja.

Asiakasvarojen suojaamisvelvollisuus tarkoittaa asiakkaiden varojen suojaamista muun muassa yhtiön omalta konkurssilta. Virtuaalivaluutan tarjoajan tulee järjestää asiakasvarojen hallintansa siten, ettei mahdollisen konkurssin myötä asiakasvaroja kuuluisi konkurssipesään.

Asiakasvarojen suojaamisvelvoitetta on tarkennettu Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmassa 4/2019  luvussa 4.

Tulevaisuudessa tiukempaa sääntelyä

Vaikka asiakasvarojen suojaamiselle ja säilyttämiselle on asetettu vaatimuksia, liittyy virtuaalivaluuttoihin riskejä. Asiakkaan näkökulmasta virtuaalivaluuttoihin sijoittaminen on korkean riskin sijoitustoimintaa. Nykyinen virtuaalivaluutan tarjoajia koskeva sääntely pohjautuu EU:n rahanpesudirektiiviin ja on huomattavasti suppeampaa kuin esimerkiksi sijoitustoiminnan sääntely – esimerkiksi säännöksiä sijoittajansuojasta ei ole, ja tiedonantovelvollisuus asiakkaille on verraten yleisellä tasolla.

Euroopan komissio julkaisi syyskuun 2020 lopulla osana digitaalisen rahoituksen pakettiaan kryptovarojen markkinoita koskevan asetusehdotuksen (MiCA = Markets in Crypto Assets, joka koskee virtuaalivaluuttoihin liittyvää palveluntarjontaa. Asetuksen myötä virtuaalivaluutan tarjoajia koskeva sääntely tulee tiukentumaan ja toimijoilta tullaan näillä tiedoin edellyttämään muun muassa vakavaraisuusvaatimusten täyttymistä, valituskäsittelymenettelyn käyttöönottoa ja eturistiriitatilanteiden ilmoittamista asiakkaille. Asetus tulee myös sääntelemään tarkemmin asiakkaille annettavaa informaatiota muun muassa esitevelvollisuuden muodossa. Lopullisia päätöksiä asetuksen sisällöstä ole kuitenkaan vielä tehty.

Lisätiedot

Katso myös