Webbnyheter 16.3.2021 – 4/2021

Finansinspektionens verksamhetsberättelse 2020: coronapandemin ändrade årets gång

Även Finansinspektionens verksamhet påverkades av coronapandemin 2020. Till följd av den exceptionella situation som coronapandemin orsakade omprioriterade Finansinspektionen sina uppgifter enligt verksamhetsplanen 2020. Finansinspektionen reagerade också snabbt till coronapandemin med åtgärder som tryggade personalens säkerhet och välmående samt myndighetsuppgifternas kontinuitet.

Omprioriteringen av verksamheten gjorde det möjligt för tillsynsobjekten och Finansinspektionen att koncentrera sig på att analysera ändringarna och riskerna till följd av coronapandemin samt vidta åtgärder i anknytning till dem: bankernas och försäkringsbolagens soliditets- och likviditetssituation samt funktionsberedskap övervakades på ett effektiverat sätt. Inom arbetslöshetskassorna följdes i synnerhet behandlingstiderna och betalningsberedskapen upp. Den ekonomiska ställningen av auktoriserade betalningsinstitut följdes upp noggrannare än tidigare. Uppföljningen av kapitalmarknadens verksamhetsomgivning intensifierades, och de börsnoterade bolagens informationsförmedling och rapportering bedömdes systematiskt. Tillsynssamarbetet och informationsutbytet med internationella och nationella myndigheter ökades.

På våren 2020 avbröt Finansinspektionen en stor del av sin inspektionsverksamhet och fortsatte med en del inspektioner virtuellt med anledning av det undantagstillstånd som coronapandemin ledde till. På hösten låg antalet inspektioner igen nästan på en normal nivå.

Vi berättar närmare om dessa förändringar i verksamhetsomgivningen och om tillsynen under detta exceptionella år i vår verksamhetsberättelse 2020.

Som en del av verksamhetsberättelsen publiceras också bland annat direktörens översikt samt följande temaartiklar

  • Bankernas flexibla verksamhet i den exceptionella situationen stöddes med snabba beslut.
  • Arbetslöshetskassorna klarade sig genom coronapandemin trots den rekordbranta ökningen av antalet ansökningar och förmånsutgifterna.
  • Riskbasering är hörnstenen vid bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Digital finansiering vinner mark – Europeiska kommissionens strategi påskyndar utvecklingen.
  • Misstankar om marknadsmanipulering och missbruk av insynsinformation upptäcks och utreds allt effektivare.

Verksamhetsberättelsen gavs ut som webbpublikation, och den ges ut senare på våren även på svenska och engelska.

Ytterligare information

Kommunikationens mediajour, telefon (09) 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Du kan läsa berättelserna här