Webbnyheter 21.2.2020 – 4/2020

Rapport om utredning av revisionskommittéerna publicerad: ökat behov av sakkunskap i finansiell rapportering och lagstadgad revision

Resultaten av den utredning av revisionskommittéerna som i dag offentliggjordes av Finansinspektionen och Patent- och registerstyrelsen visar att den föränderliga lagstiftningen och de snabba förändringarna i den ekonomiska omvärlden gör revisionskommittéernas uppgifter alltmer krävande i fråga om både arbetsbörda och tidshantering.  Revisionskommittéernas mer framträdande roll och den alltmer komplicerade finansiella rapporteringen förutsätter gedigen kompetens inom finansiell rapportering och revision.

På basis av resultaten önskar Finansinspektionen och Patent- och registerstyrelsen fästa uppmärksamhet vid följande:

  • Det är revisionskommittéernas uppgift att stödja styrelsens beslutsfattande och effektiva arbete
  • Det finns ett växande behov för revisionskommittéernas expertis och oberoende
  • Effektiva revisionskommittéer har tydligt definierade procedurer
  • Revisionskommittéerna har en central roll i valet av revisor
  • Revisionskommittéerna bör regelbundet övervaka utförandet av revisionen samt granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet
  • Kvalitetsindikatorer för revisionen (audit quality indicators) tjänar som verktyg för revisionskommittéerna i valet och övervakningen av revisorn
  • Revisionskommittéerna bidrar på ett betydande sätt till de finansiella rapporternas tillförlitlighet.

EU:s revisionsreform stärkte revisionskommittéernas roll, och många tillvägagångssätt som tidigare betraktades som bästa praxis har nu tagits in i lagstiftningen. EU-kommissionen uppmuntrar tillsynsmyndigheterna till dialog med revisionskommittéerna. Dialogen väntas öka revisionskommittéernas medvetenhet om de nya arbetsområdena och deras alltmer framträdande roll. Av den orsaken upprättade även Kommittén för europeiska tillsynsorgan för revisorer (Committee of European Auditing Oversight Bodies, CEAOB) en enkät för revisionskommittéerna för att öka myndigheternas förståelse av revisionskommittéernas arbete och utmaningar.

Finansinspektionen och Patent- och registerstyrelsen genomförde tillsammans CEAOB:s enkät under 2019. Finansinspektionen är behörig myndighet för bedömning och uppföljning av revisionskommittéernas verksamhet, medan Patent- och registerstyrelsen svarar för uppföljning av utvecklingen på marknaden för lagstadgad revision. Frågeformuläret skickades till revisionskommittéer, och styrelser som sköter revisionskommitténs uppdrag, i företag av allmänt intresse (dvs. noterade bolag, kreditinstitut och försäkringsbolag). Rapporten innehåller ett sammandrag och en analys av de 122 svaren.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Finansinspektionen: byråchef Tiina Visakorpi, tiina.visakorpi(at)fiva.fi eller telefon 0400 606 734
  • Patent- och registerstyrelsen: direktör Riikka Harjula, riikka.harjula[at]prh.fi eller telefon 050 525 8076

Bilaga

Rapport om enkäten till revisionskommittéerna – februari 2020 (pdf, på engelska)

Se också

Motsvarande webbnyhet på finska publicerades den 19 februari 2020.