Webbnyheter 21.12.2020 – 22/2020

Finansinspektionen vidtar inte några tillsynsåtgärder fastän kravet på att publicera ett Esef-bokslut inte skulle följas 2021

Inom EU:s lagstiftningsprocess behandlas en ändring i öppenhetsdirektivet som ger medlemsstaterna möjlighet att tillåta att börsbolagen skjuter upp införandet av det elektroniska rapporteringsformatet Esef1 med ett år. Eftersom direktivändringen inte kommer att vara i kraft den 1 januari 2021, meddelar Finansinspektionen att den avstår från tillsynsåtgärder 2021 fastän börsbolagen inte skulle offentliggöra sina bokslut och verksamhetsberättelser i Esef-rapporteringsformat för de räkenskapsperioder som börjar 1.1.2020 eller senare.

Gällande Esef-reglering

Börsbolag som fungerar som emittenter av aktier och masskuldebrev på en reglerad marknad ska enligt gällande reglering offentliggöra sina bokslut och verksamhetsberättelser i elektroniskt Esef-format (xHTML och iXBRL) för första gången för de räkenskapsperioder som börjar 1.1.2020 eller senare. Kraven på Esef-rapporteringsformat grundar sig på öppenhetsdirektivet och ändrings­direktivet samt på kommissionens tekniska tillsynsstandarder (RTS, Europeiska kommissionens förordning). Enligt 7 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen ska börsnoterade bolag offentliggöra sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse i enlighet med kommissionens tekniska standarder för tillsyn.

Esef skjuts upp med ett år – Finansinspektionens ställningstagande

I EU:s lagstiftningsprocess behandlas en ändring i öppenhetsdirektivet som ger medlemsstaterna möjlighet (option för medlemsstater) att tillåta börsbolag att skjuta upp införandet av Esef-rappor­teringsformatet med ett år. Tillämpandet av Esef-regleringen skulle således vara obligatorisk först för de räkenskapsperioder som börjar 2021. Möjligheten att införa Esef enligt den ursprungliga tidtabellen kvarstår.

Uppskjutningen är en del av EU:s lagstiftningspaket i syfte att lindra de negativa konsekvenserna av covid-19-pandemin (Capital Markets Recovery Package) och ändringen av prospektförordningen som ingår i det.

I trepartsförhandlingarna som gäller en uppskjutning av Esef har EU:s lagstiftningsorgan uppnått en gemensam politisk ståndpunkt om en ändring av öppenhetsdirektivet (Daily News 11/12/2020 (europa.eu) > ESEF finns under Coronavirus: EU agrees to rules to make it easier for firms to raise capital through the ‘EU Recovery Prospectus'). Direktivändringen kommer emellertid inte att vara i kraft ännu den 1 januari 2021, men det är mycket sannolikt att ändringen träder i kraft i början av 2021.

Finansministeriet bereder sig att skjuta upp införandet av Esef i Finland genom att förutseende bereda en regeringsproposition om en ändring av värdepappersmarknadslagen. Finansministeriets meddelande om ärendet finns här.

Finansinspektionen avstår från tillsynsåtgärder 2021 fastän börsbolagen inte skulle offentliggöra sina bokslut och sina verksamhetsberättelser i Esef-format för de räkenskapsperioder som börjar 1.1.2020 eller senare.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Tiina Visakorpi, byråchef, tiina.visakorpi(at)fiva.fi
  • Riitta Pelkonen, IFRS-redovisningsexpert, riitta.pelkonen(at)fiva.fi

1 Esef – European Single Electronic Format, elektronisk rapportering av finansiella rapporter för börsbolag.