Webbnyheter 19.12.2019 – 10/2019

Finansinspektionen effektiverar tillsynen för förhindrande av penningtvätt

Finansinspektionen har under det gångna året meddelat att den kommer att stärka och effektivera tillsynen för förhindrande av penningtvätt bl.a. genom rekrytering och genom att öka tillsynens riskbundenhet.

På byrån för förhindrande av penningtvätt, som började som en egen byrå i början av året, arbetat nu tio personer på heltid. Förhindrande av penningtvätt sker i samarbete mellan ett flertal aktörer, företag under tillsyn och myndigheter och därför är kunskap och mångsidiga synvinklar av yttersta vikt.

"På byrån finns nu kunskap om riskhantering ur olika myndigheters och tillsynsobjekts perspektiv − Allt som allt är jag övertygad om att olika arbetserfarenheter hjälper till att uppfatta hela penningtvättsfältet ur olika synvinklar", konstaterar byråchef Pekka Vasara. Vasara övergick själv till Finansinspektionen på våren 2019 från uppgiften som chef för centralen för utredning av penningtvätt vid centralkriminalpolisen.

Som en del av tillsynen görs nu fler inspektioner än tidigare i bolag som valts riskbaserat för att utreda om de har följt lagar och föreskrifter om förhindrande av penningtvätt. 

Som ett exempel kommer det att inledas inspektioner hos de penningförmedlare, som enligt riskbedömningen har en särskilt omfattande penningrörelse till länder som anses vara högriskländer. Byrån för förhindrande av penningtvätt arbetar även intensivt med att bedöma risken för penningtvätt hos tillhandahållare av virtuella valutor. En del av inspektionerna görs i samarbete med andra myndigheter, t.ex. skatteförvaltningen.

"Verksamheten hos nya aktörer som tillhandahåller virtuella valutor och betaltjänster avviker från de traditionella betal- och kreditinstitutens verksamhet bland annat då det gäller kundkontroll och verksamhetens omfattning. Många planerar också att utvidga sin verksamhet åtminstone inom EU-området eller mer omfattande inom olika marknadsområden. Detta medför betydande utmaningar då det gäller att övervaka riskerna för penningtvätt. Genom en bred kunskap klarar vi också av att möta dessa nya vindar”, konstaterar Vasara.

Behoven att effektivera tillsynen lyftes fram både i landrapporten som den globala arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, FATF publicerade på våren samt i rapporten som Europeiska kommissionen publicerade på sommaren.

Närmare upplysningar:

Pekka Vasara, byråchef. Begäran om intervju koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, kl. 9–16.