Webbnyheter 19.6.2018 – 5/2018

Utredning om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip 2016: kontinuitetsprincipen i anslutning till skälighetsprincipen uppfylldes generellt och bolagen följde sina principer om utdelning av tilläggsförmåner

Enligt den utredning om skälighetsprincipen som Finansinspektionen publicerat finns det några stora skillnader i principerna för utdelning av tilläggsförmåner mellan bolagen. Kundåterbäringarna som bolagen beviljar för sina spar- och pensionsförsäkringar har under de senaste nio åren gradvis sjunkit. Försäkringarnas totalintäkter har emellertid i genomsnitt överstigit både konsumentprisförändringen och ränteavkastningen på marknaden. 


I utredningen har man fäst uppmärksamhet vid följande saker:

  • Kontinuitetsprincipen i samband med skälighetsprincipen iakttogs på det stora hela och bolagen följde de principer för fördelning av tilläggsförmåner som de själva fastställt.
  • Bolagen hade beaktat skäligheten mellan kundernas olika försäkringar i enlighet med skälighetsprincipen.
  • Kvaliteten på bolagens information om skälighetsprincipen och iakttagandet av principen varierade.
  • Fördelningen av överskottet mellan försäkringstagarna och ägarna tas överlag sällan upp, trots att detta var ett av kraven i motiveringarna till lagen när försäkringsbolagslagen reviderades. 

Med skälighetsprincipen avses det sätt på vilket ett bolag fördelar överskottet å ena sidan mellan kunderna och å andra sidan mellan kunderna och bolagets ägare. Skälighetsprincipen förutsätter även att kontinuitetsprincipen uppfylls, dvs. bolaget ska sträva efter att trygga kontinuiteten i nivån på kundernas tilläggsförmåner. Målen för skälighetsprincipen fastställs med utgångspunkt i bestämmelserna i försäkringsbolagslagen.

Finansinspektionen samlar årligen in försäkringsstatistik från livförsäkringsbolagen. Statistiken används i utredningen om hur skälighetsprincipen uppfylls. I utredningen jämförs de mål för utdelning av tilläggsförmåner som bolagen publicerar på sina webbplatser och utredningarna om uppfyllelsen av dessa mål. 

Ett sammandrag på svenska ingår.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jari Niittuinperä, ledande matematiker, telefon 09 183 5517 eller jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Bilagor (på finska)