Webbnyheter 19.11.2018 – 12/2018

Finansinspektionen föreslår ändringar i lagstiftningen om administrativa påföljder

​Finansinspektionen föreslår att ekonomiska sanktioner såsom påföljdsavgifter utvidgas till att gälla allt fler aktörer inom försäkringssektorn och centralinstitut för inlåningsbanker.

Finansinspektionen har lämnat ett lagstiftningsinitiativ till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet om att utvidga tillämpningsområdet för ekonomiska sanktioner. I initiativet anses att lagstiftningen om administrativa påföljder bör kompletteras och harmoniseras mellan de olika segmenten av den finansiella sektorn för att säkerställa att Finansinspektionen har tillräckliga befogenheter att ingripa i lagstridigt förfarande också genom ekonomiska sanktioner. En enhetlig lagstiftning är viktig också för att främja konkurrensneutraliteten för de olika segmenten av den finansiella sektorn.

Finansinspektionen föreslår att tillämpningen av ekonomiska sanktioner, speciellt påföljdsavgifter, inom försäkringssektorn utvidgas till att gälla åtminstone liv- och skadeförsäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, pensionsstiftelser, pensionskassor och arbetslöshetskassor, bland annat vid överträdelse av bestämmelserna om tillförlitlig förvaltning.

Vidare föreslår Finansinspektionen att tillämpningsområdet för påföljdsavgifter inom finanssektorn utvidgas till att gälla speciellt centralinstitut enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker på grund av deras stora betydelse. I nuläget kan Finansinspektionen på basis av tillsynsobservationer i praktiken påföra påföljdsavgifter endast för enskilda medlemskreditinstitut, även om försummelserna kan vara identiska för flera olika medlemskreditinstitut t.ex. på grund av centralinstitutets bristfälliga anvisningar. För att säkerställa en ändamålsenlig styreffekt bör även centralinstitutet kunna påföras påföljdsavgifter.

I sitt initiativ föreslår Finansinspektionen också att inspektionen i lagen ska ges tillräcklig prövningsrätt att besluta hur dess resurser allokeras från fall till fall. Tillsynsmyndigheten bör kunna förelägga administrativa påföljder utifrån en prioritetsbedömning och inrikta sina resurser på de största överträdelserna och vid behov besluta att vid ringa överträdelser avvisa ärendet och avstå från att förelägga administrativa sanktioner.

Om lagstiftningsinitiativet genomförs, får Finansinspektionen tillgång till fler verktyg och Finansinspektionens prövningsrätt införs i lagen. Ett bredare tillämpningsområde för påföljdsavgifter skulle också väsentligt bidra till efterlevnaden av bestämmelserna och därigenom främja sanktionssystemets förebyggande effekt.

Närmare upplysningar lämnas av

Sonja Lohse, ledande rådgivare

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens förslag till ändring av lagstiftningen om administrativa påföljder (på finska, pdf)