Verkkouutinen 19.11.2018 – 12/2018

Finanssivalvonta esittää muutoksia hallinnollisia sanktioita koskevaan lainsäädäntöön

Finanssivalvonta esittää taloudellisten sanktioiden kuten seuraamusmaksujen laajentamista koskemaan nykyistä laajemmin vakuutussektorin toimijoita sekä talletuspankkien keskusyhteisöjä.

Finanssivalvonta on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle ja valtiovarainministeriölle taloudellisten sanktioiden käyttöalan laajentamista koskevan lainsäädäntöaloitteen. Aloitteessa katsotaan, että hallinnollisia sanktiota koskevaa lainsäädäntöä tulee täydentää ja yhtenäistää eri finanssisektoreilla, jotta Finanssivalvonnalla on riittävät valtuudet puuttua lainvastaiseen käyttäytymiseen myös taloudellisia sanktioita käyttämällä. Sääntelyn yhdenmukaisuus on tarpeen myös eri finanssisektorien kilpailuneutraliteetin kannalta.

Finanssivalvonta esittää, että taloudelliset sanktiot, erityisesti seuraamusmaksu laajennetaan koskemaan vakuutussektorilla ainakin henki- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, työeläkevakuutusyhtiöitä, eläkesäätiöitä ja -kassoja sekä työttömyyskassoja muun muassa niiden luotettavaa hallintoa koskevan sääntelyn rikkomisen osalta.

Lisäksi Finanssivalvonta esittää seuraamusmaksun käyttöalan laajentamista rahoitussektorilla erityisesti talletuspankkien yhteenliittymistä annetussa laissa tarkoitettuihin keskusyhteisöihin niiden merkittävän roolin vuoksi. Nykyään Finanssivalvonta voi valvontahavaintojensa johdosta kohdistaa seuraamusmaksun käytännössä vain yksittäisiin jäsenluottolaitoksiin, vaikka laiminlyönnit voivat olla jäsenluottolaitoksissa yhteneviä esimerkiksi keskusyhteisön puutteellisen ohjeistuksen takia. Riittävän ohjausvaikutuksen saamiseksi seuraamusmaksu pitäisi voida tarvittaessa määrätä myös keskusyhteisölle.

Aloitteessaan Finanssivalvonta esittää myös, että sille tulee antaa laissa riittävä harkintavalta päättää siitä, miten se kulloinkin kohdistaa voimavaransa. Valvojan pitäisi voida kohdentaa hallinnolliset sanktiot valvonnan prioriteettiensa mukaisesti ja suunnata voimavaransa merkittävimpiin rikkomuksiin ja tarvittaessa jättää vähäisempiä asioita tutkimatta ja määräämättä niistä hallinnollisia sanktioita.

Lainsäädäntöaloite lisäisi toteutuessaan Finanssivalvonnan valvontakeinojen valikoimaa sekä antaisi lakisääteisen tuen sen harkintavallan käytölle. Seuraamusmaksujen käyttöalan laajentaminen olisi myös omiaan parantamaan säännösten noudattamista ja siten edistämään sanktiojärjestelmän ennaltaehkäisevää vaikutusta.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, johtava neuvonantaja

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan esitys hallinnollisia seuraamuksia koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (pdf)