Webbnyheter 20.12.2018 – 14/2018

Den nya makrotillsynsstrategin för Finansinspektionens direktion klarlägger direktionens mål i arbetet för att främja makrostabilitet

Finansinspektionens direktion har godkänt en makrotillsynsstrategi som tjänar som underlag för direktionen i dess arbete som nationell beslutsfattare inom makrotillsynspolitiken och hjälper intressenterna att bättre förstå och bedöma besluten.

Det primära målet för makrotillsynspolitiken är att minska sannolikheten för finanskriser och andra allvarliga störningar i det finansiella systemet och deras allvarliga konsekvenser för den reala ekonomin och därmed främja långsiktig ekonomisk tillväxt. Strategin fastställer de mål, myndighetsansvar och åtgärder som bidrar till att uppfylla det primära målet för makrotillsynen. Finansinspektionen utvärderar årligen utfallet av den förda politiken, de tillgängliga verktygens effektivitet och strategins aktualitet.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07.

Bilaga