Webbnyheter 23.11.2017 – 13/2017

Finansinspektionens intressentgruppsundersökning 2017: Förväntningarna gentemot Finansinspektionen har ytterligare ökat

Enligt responsen från intressentgrupperna har Finansinspektionen lyckats väl i sina uppgifter, men samtidigt lyftes det fram flera utvecklingsobjekt. Tillfredsställelsen med Finansinspektionens verksamhet ligger alltjämt på en relativt god nivå. De som svarade på frågorna gav Finansinspektionen skolvitsordet 7,98 för dess verksamhet. När åsikterna föregående gång mättes 2014, var vitsordet 8,04. Resultaten framgår av Finansinspektionens intressentgruppsundersökning, som genomfördes i augusti–september 2017.

– Vi värdesätter den respons vi fått och kommer att utnyttja den i vår verksamhet, säger direktör Anneli Tuominen. – Responsen motsvarar mycket långt våra förväntningar. Vi kommer att göra våra starka sidor ännu starkare och tar hänsyn till de förbättringsförslag som kommit fram.

Finansinspektionen har lyckats väl vid främjandet av marknadsstabiliteten och i tillsynsarbetet

Intressentgrupperna anser att Finansinspektionen har lyckats väl med att bygga upp förtroende och finansmarknadens stabilitet. Finansinspektionen respekteras inom finanssektorn och dess rekommendationer iakttas. Det anses även att Finansinspektionens verksamhet gagnar marknaden och marknadsaktörerna. Intressentgrupperna berömmer även de anställdas pragmatism, expertisen och det internationella samarbetet.

Kritiska bedömningar om behandlingstiden av ärenden

Tillsynsobjekten är mer missnöjda än tidigare med de tider inom vilka ärenden handläggs och på handläggningens kvalitet. De olika intressentgruppernas förväntningar gentemot Finansinspektionens verksamhet avviker betydligt. De noterade bolagen ger den mest positiva responsen medan tillsynsobjekten i försäkringssektorn och närstående myndigheter är mer kritiska i sina bedömningar.

Finansinspektionen förväntas även göra regleringen mer förutsägbar. Intressentgrupperna önskar att Finansinspektionen bedömer och tolkar ny reglering proaktivt, ger tillsynsobjekten handledning i god tid i förväg och svarar på tillsynsobjektens förfrågningar snabbare än nu. Därtill önskas det att Finansinspektionen på ett aktivare sätt än nu tar ställning till marknadsföreteelser.

Undersökningsmaterial

Undersökningens målgrupp var tillsynsobjekten, noterade bolag, närstående myndigheter och samarbetspartners, medier, riksdagsledamöter samt de som hade varit i kontakt med Finansinspektionens Innovations-HelpDesk. Webbenkäten genomfördes i augusti–september 2017. Materialet kompletterades med 50 telefonintervjuer. Antalet intressenter som svarade på enkäten var totalt 321 och svarsprocenten 33 %, som är tillfredsställande för en intressentgruppsundersökning. Undersökningen genomfördes av Prior Konsultointi Oy.

Ytterligare information lämnas av

  • Anneli Tuominen, direktör
  • Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 5030.