Verkkouutinen 23.11.2017 – 13/2017

Finanssivalvonnan sidosryhmätutkimus 2017: Odotukset Fivaa kohtaan kasvaneet edelleen

Sidosryhmien palautteen perusteella Finanssivalvonta on onnistunut tehtävissään hyvin, mutta samalla esiin nousee useita kehityskohteita. Tyytyväisyys Finanssivalvonnan toimintaan on pysynyt suhteellisen hyvällä tasolla. Vastaajat antoivat Finanssivalvonnan toiminnasta kouluarvosanan 7,98. Edellisellä mittauskerralla vuonna 2014 arvosana oli 8,04. Tulokset käyvät ilmi Finanssivalvonnan sidosryhmätutkimuksesta, joka toteutettiin elo-syyskuussa 2017.– Arvostamme saamaamme palautetta ja hyödynnämme sitä toiminnassamme, johtaja Anneli Tuominen sanoo. – Palaute vastaa pitkälti odotuksiamme. Voimistamme edelleen vahvuuksiamme ja kiinnitämme huomiota esiin nousseisiin parannuskohteisiin.

Markkinoiden vakauden edistämisessä ja valvontatyössä onnistuttu hyvin

Sidosryhmien mielestä Finanssivalvonta on onnistunut hyvin luottamuksen ja finanssimarkkinoiden vakauden rakentamisessa. Finanssivalvontaa arvostetaan finanssitoimialalla ja sen suosituksia noudatetaan. Fivan toiminnasta myös koetaan olevan hyötyä markkinoille ja niillä toimiville. Kiitosta sidosryhmät antavat myös fivalaisten pragmaattisuudesta, ammattitaidosta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

Kriittisiä arvioita asioiden käsittelyn nopeudesta

Valvottavat yhteisöt ovat aiempaa tyytymättömämpiä asioiden käsittelyn nopeuteen ja laatuun. Eri sidosryhmien odotukset Fivan toimintaa kohtaan eroavat toisistaan merkittävästi. Listayhtiöt antavat positiivisinta palautetta, kun taas vakuutussektorin valvottavat ja Finanssivalvontaa lähellä olevat viranomaiset ovat kriittisempiä arvioissaan.

Finanssivalvonnan odotetaan myös parantavan sääntelyn ennakoitavuutta. Sidosryhmät toivovat Fivan arvioivan ja tulkitsevan uutta sääntelyä proaktiivisesti, ohjeistavan valvottavia ajoissa ja vastaavan valvottavien kyselyihin nykyistä ripeämmin. Lisäksi Finanssivalvonnan toivotaan ottavan nykyistä aktiivisemmin kantaa markkinailmiöihin.

Tutkimusaineisto

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat valvottavat yhteisöt, listayhtiöt, läheiset viranomaiset ja yhteistyötahot, media, kansanedustajat sekä Finanssivalvonnan Innovaatio-HelpDeskin kanssa asioineet. Verkkokysely toteutettiin elo-syyskuussa 2017. Aineistoa täydennettiin 50 puhelinhaastattelulla. Vastaajia oli yhteensä 321 ja vastausprosentti 33 %, joka on tyydyttävä sidosryhmätutkimukselle. Tutkimuksen toteutti Prior Konsultointi Oy.

Lisätietoja antaa

Anneli Tuominen, johtaja. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030.