Webbnyheter 19.4.2016 – 5/2016

Utredning om livförsäkringsbolagens uppfyllelse av skälighetsprincipen 2014: Bolagens kundåterbäringar har fortsatt att visa en rätt stabil nivå

Enligt Finansinspektionens utredning om skälighetsprincipen har skälighetsprincipen uppfyllts rätt väl i livförsäkringsbolag, trots stora skillnader i bolagens kundåterbäringspolicyer. Bolagen följde likaså sina principer om utdelning av tilläggsförmåner. Kundåterbäringarna har varit rätt stabila under de senaste åren. De har i genomsnitt överstigit både konsumentprisförändringen och ränteavkastningen på marknaden.

Finansinspektionen gav 2014 ut ett ställningstagande om ändring av villkoren för livförsäkringsavtal på grund av en förändring i skadeutvecklingen eller räntenivån. I ställningstagandet gav Finansinspektionen sin syn på de faktorer som livförsäkringsbolagen bör beakta när de överväger att göra ändringar i villkoren för sina livförsäkringsavtal.

Med skälighetsprincipen avses det sätt på vilket ett bolag fördelar överskottet å ena sidan mellan kunderna och å andra sidan mellan kunderna och bolagets ägare. Skälighetsprincipen förutsätter också att kontinuitetsprincipen uppfylls, dvs. bolaget ska sträva efter att trygga kontinuiteten i nivån på kundernas tilläggsförmåner. Samma krav gäller inte utdelningen till aktieägare eller räntorna på garantikapitalet. Målen för skälighetsprincipen fastställs med utgångspunkt i bestämmelserna i försäkringsbolagslagen.
 
Finansinspektionen samlar årligen in försäkringsstatistik från försäkringsbolagen. Statistiken används i utredningen om hur skälighetsprincipen uppfylls. I utredningen jämförs de mål för utdelning av tilläggsförmåner som bolagen publicerar på sina webbplatser och utredningarna om uppfyllelsen av dessa mål. Ett sammandrag på svenska ingår.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande matematiker Jari Niittuinperä, telefon 010 831 55 17

Bilagor