Webbnyheter 4.2.2016 – 4/2016

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2005–2014: Försäkringsrörelsens resultat och lönsamhet försvagades jämfört med året innan

Försäkringsrörelsens resultat som räknats ur prissättningssynvinkel år 2014 försvagades jämfört med året innan. Det försvagade resultatet berodde både på mindre premieintäkter och på den låga nivån på den riskfria avkastningen som hänför sig till nettoansvarskulden, vilken i sin tur berodde på den låga räntenivån.

Med tanke på lönsamheten var året klart svagare än året innan inom lagstadgad olycksfallsförsäkring. Ändringarna i beräkningsgrunderna år 2014 var den största orsaken till det försvagade resultatet. Försäkringsrörelsens resultat i förhållande till försäkringspremierna var 9 procent, då motsvarande genomsnitt under tio år var 14 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital bundet i den lagstadgade olycksfallsförsäkringsverksamheten var 13 procent, då den var 24 procent år 2013.

År 2014 bedrevs lagstadgad olycksfallsförsäkring i elva finländska försäkringsbolag. De fyra största försäkringsbolagen innehade en marknadsandel på 89 procent.

Den årliga undersökningen innehåller utöver statistik om försäkringsgrenen även bolagsvisa analyser

Finansinspektionen publicerar årligen en undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring. I undersökningen rapporteras inte bara statistik över försäkringsgrenen som helhet utan också bolagsvisa analyser. Undersökningen innehåller information om utvecklingen av försäkringspremierna, marknadsandelarna och resultatet inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Dessutom beskrivs utvecklingen av totalkostnadsprocenten.

Undersökningen publiceras inte längre i sin helhet på svenska. Det ingår ett svenskspråkigt sammandrag i den finska analysdelen på sidorna 2–3.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande matematiker Pirkko Welin-Siikaluoma, telefon 010 831 5533

Bilagor