Webbnyheter 12.3.2015 – 4/2015

Utredning om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip under år 2013: Bolagens kundåterbäringar har visat en rätt stabil nivå under de senaste åren

Enligt utredningen om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip har skälighetsprincipen uppfyllts rätt väl, men bolagens kundgottgörelsepolicyer har uppvisat ganska stora skillnader.  Bolagen har iakttagit principerna för utdelningen av tilläggsförmåner år 2013. Livförsäkringsbolagen har också uppfyllt kontinuitetsprincipen under observationsperioden.

Med skälighetsprincipen avses det sätt på vilket ett bolag fördelar överskottet å ena sidan mellan kunderna och å andra sidan mellan kunderna och bolagets ägare. Skälighetsprincipen förutsätter även att kontinuitetsprincipen uppfylls, dvs. bolaget ska sträva efter att trygga kontinuiteten av tilläggsförmånernas nivå i framtiden. Samma krav gäller inte utdelningen till aktieägarna och garantikapitalets ränta. Fastställandet av målen för skälighetsprincipen grundar sig på bestämmelserna i lagen om försäkringsbolag.

Finansinspektionen samlar varje år in statistik om försäkringarna från livförsäkringsbolagen, vilken används i utredningen om hur skälighetsprincipen uppfylls. I utredningen jämförs de mål för utdelningen av tilläggsförmåner som bolagen publicerar på sina webbplatser samt utredningar om hur dessa mål har uppfyllts. Om utredningen finns en sammanfattning på svenska.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jari Niittuinperä, ledande matematiker, telefon 010 831 5517

Bilagor