Webbnyheter 2.7.2015 – 7/2015

Kommissionen bedömer att målen i redovisningsförordningen har uppfyllts

Kommissionen genomförde hösten 2014 ett offentligt samråd med olika berörda parter till IFRS-redovisningsregleringen om IAS1)-förordningens effektivitet. Syftet med IAS-förordningen är att enhetliga börsbolagens finansiella rapportering genom att säkerställa transparensen och jämförbarheten av deras bokslut för att effektivera EU:s kapitalmarknad.

Vid utvärderingen av responsen från samrådet tog kommissionen även i beaktande den s.k. Maystadt-rapporten, som utarbetats på kommissionen initiativ och som innehöll förslag till utvecklingen av IFRS-standardernas godkännandeförfarande i Europa. Syftet med utvecklingen av godkännandeförfarandet är att förstärka Europas inflytande vid upprättandet av IFRS-standarderna. Kommissionen gav den 18 juni 2015 en rapport till Europaparlamentet och rådet om utvärderingen. Enligt kommissionen visade de centrala iakttagelserna i utvärderingen att målen i IAS-förordningen har uppfyllts. Även EFRAG2), som är en organisation som bistår kommissionen i godkännandeförfarandet av standarderna, omstrukturerades enligt Maystadts förslag.

I sina slutsatser identifierade kommissionen flera praktiska åtgärder med vilka tillämpningen av IAS-förordningen ytterligare kunde förbättras. Eftersom förordningens effektivitet och ändamålsenlighet beror på standardernas kvalitet, ska de bedömas på ett lämpligt sätt i samband med deras utarbetande och godkännande. Enligt kommissionen bör man i synnerhet beakta allt samspel mellan IAS-förordningen och annan EU-lagstiftning, grundat på en helhetssyn av den övergripande samstämmigheten och effekterna. Inom IFRS-standardernas godkännandeförfarande tänker kommissionen begära godkännanderekommendationer från EFRAG så att de innehåller specifika frågor som är särskilt viktiga med tanke på Europas allmänna bästa. EFRAG borde behandla dessa specifika frågor vid beredningen av tekniska råd om godkännande. Därtill uppmuntrar kommissionen medlemsstaterna att tillämpa ESMAs anvisning om tillsyn vid den europeiska redovisningstillsynen av IFRS. 

Ytterligare information

  • Virpi Haaramo, ledande redovisningsexpert, IFRS, telefon 010 831 5355

1) International Accounting Standards
2) European Financial Reporting Advisory Group: EFRAG är en privat organisation som bistår kommissionen vid godkännandet av standarderna. Den består av aktörer som upprättar redovisningar, revisorer och nationella tillsynsmyndigheter.