Webbnyheter 21.1.2015 – 1/2015

Finansinspektionen undersökte 83 misstänkta fall av värdepappersmissbruk under 2014

Finansinspektionen slutförde 2014 undersökningen av 83 misstänkta fall av värdepappersmissbruk (2013:100). Av dessa misstänkta fall gällde 36 (47) missbruk av insiderinformation, 23 (28) marknadsmanipulation, 18 (17) försummelse av informationsskyldigheten enligt värdepappersmarknadslagen och 6 (8) övriga fall av missbruk.

Finansinspektionen fick sammanlagt 63 anmälningar om misstänkta värdepapperstransaktioner eller andra misstänkta transaktioner från inhemska och utländska tillhandahållare av investeringstjänster (2013:34).  För över hälften av anmälningarna stod utländska tjänsteleverantörer. Från börsen mottogs 27 anmälningar (2013:36).

Gränsöverskridande strukturaffärer eller spekulationer om sådana leder i typiska fall till en ökning av framför allt utländska anmälningar. En annan förklaring till det ökade antalet anmälningar från tjänsteleverantörerna är att deras kontrollsystem har blivit effektivare och tröskeln för anmälningar lägre för vissa aktörer. En anmälan om marknadsmissbruk har inte karaktären av en begäran om utredning, utan det handlar om ett meddelande från en anmälningsskyldig som har upptäckt en avvikande transaktion eller annars har skäl att misstänka värdepappersmissbruk.

Närmare upplysningar lämnas av

  • avdelningschef Jarmo Parkkonen, telefon 010 831 5255
  • byråchef Sari Helminen, telefon 010 831 5264

Bilaga