Webbnyheter 8.7.2015 – 8/2015

ESMA har gett ut riktlinjer om nyckeltal i noterade bolags finansiella rapportering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA publicerade den 30 juni 2015 riktlinjer om härledda nyckeltal som presenteras i de noterade bolagens finansiella rapportering1) (icke IFRS-nyckeltal). Syftet med riktlinjerna är att uppmuntra europeiska emittenter att ge transparent, likvärdig och jämförelsebar information om sitt ekonomiska resultat.

Bland de vanligaste härledda nyckeltalen finns EBIT (resultat före räntor och skatter) och EBITDA (resultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar), fritt kassaflöde och nettoskuldsättning.

Riktlinjerna innehåller principerna om presentationen av dylika nyckeltal, som emittenterna borde följa. Principerna innehåller anvisningar om definitionen och namngivningen av nyckeltalen, om avstämningar, jämförbarhet och konsekvens. En av ändringarna jämfört med finländska bolags nuvarande praxis är att användningen av nyckeltalen framöver ska förklaras.

Riktlinjerna träder i kraft den 3 juli 2016. De tillämpas på reglerad information som emittenter publicerar, till exempel verksamhetsberättelser, delårsrapporter och börsmeddelanden samt prospekt. Finansinspektionen håller på att bedöma riktlinjernas inverkan på Finansinspektionens föreskriftssamling. Finansinspektionen ska meddela ESMA om den tänker följa riktlinjerna inom två månader från det att riktlinjerna har publicerats.

Ytterligare information

  • Virpi Haaramo, ledande redovisningsexpert, IFRS, telefon 010 831 5355 eller 050 521 7285

Bilaga

1) Alternative Performance Measures