Webbnyheter 28.7.2014 – 11/2014

Utredning om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip under år 2012: Den information som bolagen publicerar på webben är i huvudsak på god nivå

Den information om iakttagande av skälighetsprincipen som livförsäkringsbolagen publicerat på sina webbplatser är i huvudsak på god nivå enligt utredningen år 2012.

Informationen om iakttagande av skälighetsprincipen har emellertid försämrats i fråga om några bolag i och med att de förnyat sina webbplatser. Finansinspektionen har ingripit i situationen och informationen på webbplatserna har till dessa delar gjorts tydligare. Överlag har den information om iakttagande av skälighetsprincipen som livförsäkringsbolagen publicerat förbättrats på grund av Finansinspektionens utredningsarbete. De föregående utredningarna har gällt åren 2008–2011.

Enligt utredningen har skälighetsprincipen uppfyllts väl och bolagen har iakttagit principerna för utdelningen av tilläggsförmåner år 2012. Livförsäkringsbolagen har också uppfyllt kontinuitetsprincipen under observationsperioden.

Med skälighetsprincipen avses det sätt på vilket ett bolag fördelar överskottet å ena sidan mellan kunderna och å andra sidan mellan kunderna och bolagets ägare. Skälighetsprincipen förutsätter även att kontinuitetsprincipen uppfylls, dvs. bolaget ska sträva efter att trygga kontinuiteten av tilläggsförmånernas nivå i framtiden. Samma krav gäller inte utdelningen till aktieägarna och garantikapitalets ränta. Fastställandet av målen för skälighetsprincipen grundar sig på bestämmelserna i lagen om försäkringsbolag.

Finansinspektionen samlar varje år in statistik om försäkringarna från livförsäkringsbolagen, vilken används i utredningen om hur skälighetsprincipen uppfylls. I utredningen jämförs de mål för utdelningen av tilläggsförmåner som bolagen publicerar på sina webbplatser samt utredningar om hur dessa mål har uppfyllts.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jari Niittuinperä, ledande matematiker, telefon 010 831 5517

Bilaga