Webbnyheter 27.2.2014 – 3/2014

Rapport om IFRS-tillsynen 2013: Omfattande tillsyn gällande finansiella instrument

Nästan två tredjedelar av de börsnoterade bolagen har varit föremål för övergripande tillsyn under 2005–2013. Det har skett framsteg i tillämpningen av IFRS-standarderna men det finns fortfarande rum för förbättringar. Det förekommer även skillnader mellan bolagen i fråga om rapporteringskvaliteten.
 
Ett viktigt utvecklingsbehov gäller redovisningen av noterna. Finansinspektionen har noterat att de redovisas knapphändigt. I noterna ingår ofta kopierade standarduttryck utan bolagsrelaterat innehåll (boilerplate). Om mängden noter av betydelse är för liten eller uppgifterna inte redovisas tydligt får investeraren inte nödvändigtvis all väsentlig information.
 
År 2013 gällde Finansinspektionens tillsynsobservationer förutom uppgifter som presenteras i bokslutet även i hög grad värderingen. I några tillsynsfall beslöt bolagen att bedöma värderingen av balansposterna på nytt utifrån Finansinspektionens observationer. Fallen hänförde sig till uppskjutna skattefordringar och goodwill.
 
År 2013 fokuserade IFRS-tillsynen på följande ämnen:

  • Finansiella instrument: Tillsynen fokuserade på information om finansiella risker, tillämpande av säkringsredovisning och nedskrivning av finansiella instituts lån. De flesta tillsynsobservationerna 2013 gällde tillsyn över iakttagandet av standarderna om finansiella instrument.
  • Uppgifter om närstående: Det fanns rum för utveckling i fastställandet av närstående, rapporteringen om transaktioner med närstående samt bokslutsuppgifterna om närstående.
  • Delårsrapporter: Enligt Finansinspektionens bedömning finns det rum för förbättringar i delårsrapporternas noggrannhet och omfattning.
  • Goodwill: Föremål för tillsyn var särskilt den rimlighetsprövning som bolagen utför och som granskar nivån och ökningen av de av ledningen uppskattade framtida kassaflödena och deras prognosnoggrannhet. 

Närmare information om IFRS-tillsynen 2013 finns i IFRS-rapporten.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Tiina Visakorpi, byråchef, telefon 010 831 5383

Bilaga