Verkkouutinen 27.2.2014 – 3/2014

Raportti IFRS-valvonnasta 2013: Rahoitusinstrumenttistandardien noudattamisen valvonta laajaa

Listayhtiöistä lähes kaksi kolmasosaa on ollut kokonaisvaltaisen tilinpäätösvalvonnan kohteena vuosina 2005–2013. IFRS-standardien soveltaminen on kehittynyt, mutta tilinpäätöksissä on edelleen parantamisen varaa. Raportoinnin laatu myös vaihtelee yhtiöittäin. IFRS-tilinpäätösten keskeinen kehityskohde on liitetiedot. Niitä esitetään Finanssivalvonnan havaintojen mukaan niukasti. Liitetiedot sisältävät usein kopioituja vakiolauseita ilman yhtiökohtaista sisältöä (boilerplate). Jos merkityksellisiä liitetietoja on liian vähän tai tietoja ei ole esitetty selkeästi, sijoittaja ei välttämättä saa kaikkea olennaista informaatiota. Vuonna 2013 Finanssivalvonnan valvontahavainnot koskivat tilinpäätöksessä esitettävien tietojen ohella merkittävässä määrin myös arvostusta. Muutamissa valvontatapauksissa yhtiöt päätyivät Finanssivalvonnan havaintojen perusteella arvioimaan uudelleen tase-eriensä arvostuksia. Tapaukset liittyivät laskennallisiin verosaamisiin ja liikearvoon. Vuonna 2013 IFRS-valvonta keskittyi seuraaviin aiheisiin:

  • Rahoitusinstrumentit: Valvonta kohdistui rahoitusriskeistä esitettäviin tietoihin, suojauslaskennan soveltamiseen, sekä rahoituslaitosten lainojen arvonalentumisiin. Eniten havaintoja kaikista vuoden 2013 valvontahavainnoista syntyi rahoitusinstrumenttistandardien noudattamisen valvonnasta.
  • Lähipiiritiedot: Kehitettävää löytyi lähipiirin määrittelyssä, lähipiiriliiketoimien tiedonkeruussa sekä lähipiiriä koskevissa tilinpäätöstiedoissa.
  • Osavuosikatsaukset: Finanssivalvonnan arvion mukaan osavuosikatsausten tarkkuudessa ja laajuudessa on kehitettävää.
  • Liikearvot: Valvonnan kohteena oli erityisesti yhtiöiden suorittama järkevyystarkastelu, missä tarkasteltiin johdon arvioimien tulevien rahavirtojen tasoa ja kasvua sekä näiden ennustetarkkuutta.

Vuoden 2013 IFRS-valvonnasta kerrotaan tarkemmin IFRS-raportissa.

Lisätietoja antaa

Tiina Visakorpi, toimistopäällikkö, puhelin 010 831 5383.

Liite

Raportti IFRS-valvonnasta 2013