Webbnyheter 21.8.2014 – 12/2014

Finansinspektionens intressentgruppsundersökning 2014: Finansinspektionens betydelse har ökat – verksamheten har överlag motsvarat förväntningarna

Enligt intressentgruppernas åsikt har kraven på Finansinspektionen ökat under de senaste tre åren. Samtidigt har belåtenheten med Finansinspektionens verksamhet legat kvar på god nivå. De som svarade gav Finansinspektionen skolbetyget 8. Uppskattningen var densamma som under föregående mätomgång 2011. Resultaten framgår av Finansinspektionens intressentgruppsundersökning, som genomfördes i april-maj 2014.

– Finansinspektionen analyserade särskilt kritiken noggrant. Redan nu har det företagits ändringar i föreskrifts-och anvisningssamlingen, som fick kritisk feedback, berättar direktör Anneli Tuominen. 

Intressentgrupperna anser att Finansinspektionen rent av har lyckats litet bättre än tidigare med att stärka förtroendet för verksamheten på finansmarknaden. Tre av fyra som svarade bedömde att Finansinspektionens verksamhet uppskattas i finansbranschen, man lyssnar på dess rekommendationer och följer dem. Bara 5 % av dem som svarade bedömde att Finansinspektionen inte uppskattas i branschen.

Kännedomen om Finansinspektionens internationella verksamhet har förbättrats klart jämfört med för tre år sedan. Tron på nyttan med den internationella verksamheten är dock inte längre riktigt lika stark som vad den verkade vara för tre år sedan. Tillsynsobjekten bedömde att Finansinspektionen lyckats sämre än tidigare med att påverka den reglering som gäller branschen.

Företrädarna för intressentgrupperna hoppades framför allt att regleringen skulle blir mera förutsägbar än för närvarande och att Finansinspektionen skulle satsa på en styrande och handledande dialog.

Försäkringssektorn förhåller sig kritiskt till beredningen av föreskrifter och anvisningar

Inom försäkringssektorn förhåller man sig klart mera kritiskt till Finansinspektionens arbete än inom bank- och värdepapperssektorerna. Särskilt tillsynsobjekten inom försäkringssektorn är missnöjda med det sätt på vilket Finansinspektionen bereder sina föreskrifter och anvisningar och hur intressentgrupperna hörs under beredningsarbetet. Bland tillsynsobjekten i försäkringssektorn ansåg en del av dem som svarade att de inte har några fungerande feedbackkanaler.

Experterna har blivit mera anträffbara

Experterna har blivit mera anträffbara. Nio av tio företrädare för tillsynsobjekten anser att de direkta kontakterna till övervakare och experter är mycket viktiga.

Medierna gav Finansinspektionen utmärkt betyg för anträffbarhet, faktainsamling samt press- och informationsmöten och var nöjda med de tydliga webbsidorna, men kritiserade bristen på öppenhet samt den långsamma behandlingen av ärenden. Enligt undersökningen bör experternas mediakommunikationsfärdigheter och pressmeddelandena förbättras.

Undersökningsmaterial

Målgruppen var tillsynsobjekten, börsbolag, närstående myndigheter, riksdagsledamöter, medier samt andra samarbetspartner. Webbenkäten genomfördes i april – maj 2014. Materialet kompletterades med 50 telefonintervjuer. Antalet som svarade var totalt 317. Svarprocenten (43 %) är bra för en intressentgruppsundersökning. Detta kan jämföras med 40 % i den undersökning som gjordes 2011. Undersökningen genomfördes av Prior Konsultointi Oy.

Ytterligare information lämnas av

  • Anneli Tuominen, direktör, telefon 010 831 5300