Verkkouutinen 21.8.2014 – 12/2014

Finanssivalvonnan sidosryhmätutkimus 2014: Finanssivalvonnan merkitys kasvanut – toiminta valtaosin vastannut odotuksia

Sidosryhmien mielestä vaatimukset Finanssivalvontaa kohtaan ovat kasvaneet kolmen viime vuoden aikana. Samaan aikaan tyytyväisyys Finanssivalvonnan toimintaan on säilynyt hyvällä tasolla. Vastaajat antoivat Finanssivalvonnan toiminnasta kouluarvosanan 8. Arvio oli sama kuin edellisellä mittauskerralla vuonna 2011. Tulokset käyvät ilmi Finanssivalvonnan sidosryhmätutkimuksesta, joka toteutettiin huhti–toukokuussa 2014.

– Finanssivalvonta analysoi erityisesti kritiikin tarkoin. Jo nyt on tehty muutoksia kriittistä palautetta saaneeseen määräys- ja ohjekokoelmaan, johtaja Anneli Tuominen kertoo. Sidosryhmien mielestä Finanssivalvonta on onnistunut jopa hieman aiempaa paremmin vahvistamaan luottamusta finanssimarkkinoiden toimintaan. Kolme neljästä vastaajasta arvioi, että Finanssivalvonnan toimintaa arvostetaan finanssitoimialalla, sen suosituksia kuunnellaan ja noudatetaan. Vain viisi prosenttia vastaajista arvioi, että Finanssivalvontaa ei alalla arvosteta.

Finanssivalvonnan kansainvälisen toiminnan tunnettuus on parantunut kolmen vuoden takaisesta selvästi. Kansainvälisen toiminnan hyötyihin ei kuitenkaan enää uskota aivan yhtä vahvasti kuin miltä näytti kolme vuotta sitten. Valvottavat arvioivat Finanssivalvonnan onnistuneen aiempaa heikommin vaikuttamaan toimialaa koskevaan sääntelyyn.

Sidosryhmien edustajat toivovat ennen kaikkea sitä, että sääntelyyn tulee nykyistä enemmän ennakoitavuutta ja että Finanssivalvonta panostaa ohjaavaan ja opastavaan vuoropuheluun.

Vakuutussektori suhtautuu kriittisesti määräysten ja ohjeiden valmisteluun

Vakuutussektorilla ollaan selvästi kriittisempiä Finanssivalvonnan työtä kohtaan kuin pankki- ja arvopaperisektoreilla. Erityisesti vakuutussektorin valvottavat ovat tyytymättömiä siihen, millä tavalla Finanssivalvonta valmistelee määräyksensä ja ohjeensa ja kuinka sidosryhmiä kuunnellaan valmistelutyössä. Vakuutussektorin valvottavien keskuudessa osa vastaajista koki, että heillä ei ole toimivia palautekanavia.

Asiantuntijoiden tavoitettavuus parantunut

Asiantuntijoiden tavoitettavuus on parantunut. Yhdeksän kymmenestä valvottavien yhteisöjen edustajista pitää suoria kontakteja valvojiin ja asiantuntijoihin hyvin tärkeänä yhteydenpitotapana.

Media antoi Finanssivalvonnalle erinomaiset arviot tavoitettavuudesta, tiedonhankinnasta sekä lehdistö- ja taustatilaisuuksista ja oli tyytyväinen verkkosivujen selkeyteen, mutta kritisoi avoimuuden puutetta sekä asioiden käsittelyn hitautta. Asiantuntijoiden mediaviestintätaitoja ja lehdistötiedotteita tulee tutkimuksen mukaan parantaa.

Tutkimusaineisto

Kohderyhmänä olivat valvottavat yhteisöt, listayhtiöt, läheiset viranomaiset, kansanedustajat, media sekä muut yhteistyökumppanit. Verkkokysely toteutettiin huhti – toukokuussa 2014. Aineistoa täydennettiin 50 puhelinhaastattelulla. Vastaajia oli yhteensä 317. Vastausprosentti (43 %) on hyvä sidosryhmätutkimukselle. Vuoden 2011 tutkimuksen vertailukelpoinen luku oli 40 prosenttia. Tutkimuksen toteutti Prior Konsultointi Oy.

Lisätietoja antaa

Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300