Webbnyheter 7.7.2014 – 10/2014

Finansinspektionen har undersökt 86 misstänkta fall av värdepappersmissbruk i början av året

Finansinspektionen har i januari–juni 2014 undersökt 86 (70 under motsvarande period året innan) misstänkta fall av värdepappersmarknadsmissbruk. Av dessa misstänkta fall gällde 26 (32) missbruk av insiderinformation, 18 (26) marknadsmanipulation och 34 (10) missbruk av informationsskyldigheten enligt värdepappersmarknadslagen och 8 (2) övriga fall av missbruk.

Finansinspektionen undersöker misstänkta fall på eget initiativ, med den får även anmälningar och tips om misstänkta fall t.ex. från börsen, marknadsaktörerna, massmedierna, enskilda investerare och utländska tillsynsmyndigheter.

En finländsk tillhandahållare av investeringstjänster eller en i Finland etablerad filial till en utländsk tillhandahållare av investeringstjänster är skyldig att utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om den har skäl att misstänka att en affärstransaktion kan vara förenad med missbruk av insiderinformation eller marknadsmanipulation. Från ingången av år 2013 utvidgades anmälningsskyldigheten att även gälla personer som är anställda hos en tillhandahållare av investeringstjänster. Under observationsperioden erhölls 30 (20) anmälningar från tillhandahållare av investeringstjänster. Merparten av dem kom från utländska tillhandahållare av finansieringstjänster. En stor del av anmälningarna gällde misstanke om missbruk av insiderinformation. Från börsen erhölls 13 (21) anmälningar.

En anmälan om marknadsmissbruk är till sin karaktär inte en begäran om utredning, utan det handlar om att den anmälningsskyldige har upptäckt en avvikande affärstransaktion eller annars har skäl att misstänka att en affärsaffärstransaktion kan vara förenad med olagligt utnyttjande av insiderinformation eller marknadsmanipulation. Misstanke kan uppstå, om affärstransaktionen enligt allmän erfarenhet på något sätt är avvikande. Lagen förutsätter inte att den anmälningsskyldige särskilt ska undersöka transaktioner eller deras bakgrund.

Antalet fall som undersöks varierar årligen

Antalet fall som undersöks varierar alltid från år till år, vilket bl.a. beror på den ekonomiska aktiviteten och dels även på prioriteringarna i tillsynsarbetet. Anmälningarna om missbruk av insiderinformation och antalet undersökningar i anslutning till dem ökar i allmänhet när den ekonomiska aktiviteten, antalet strukturaffärer och resultatvarningar ökar. Även gränsöverskridande strukturaffärer ökar i allmänhet antalet anmälningar speciellt från utlandet, vilket således även ökar antalet fall som undersöks om missbruk av insiderinformation. Antalet marknadsmanipulationer ökar vanligtvis i de fall när det förekommer stora fluktuationer i aktiekurserna.

Siffrorna som gäller informationsskyldigheten inkluderar undersökningar relaterade till börsbolagens löpande och regelbundna informationsskyldighet, flaggningsskyldighet och erbjudande  av värdepapper. Inom tillsynen hade speciellt undersökningar i anslutning till flaggningar och värdepapperserbjudanden en framhävd roll, vilket ökade antalet undersökta fall relaterade till informationsskyldigheten jämfört med motsvarande tidsperiod året innan.

Tabellen innehåller alla begäran om utredning och administrativa påföljder som Finansinspektionen har gjort detta år fram till den 30 juni.  Finansinspektionen har gjort  två begäran om polisutredning, tilldelat en offentlig varning och ålagt två ordningsavgifter.

I meddelandet Markkinat 2/2014 (på finska) redogörs närmare för på vilket sätt Finansinspektionen övervakar de noterade bolagens information och handel på värdepappersmarknaden.

Närmare upplysningar lämnas av

  • avdelningschef Jarmo Parkkonen, telefon 010 831 5255
  • marknadsövervakare Laila Hietalahti, telefon 010 831 5244

Bilagor