Webbnyheter 30.12.2013 – 18/2013

Undersökning av trafikförsäkringens lönsamhet 2003–2012: mycket god lönsamhet och avkastning

Ur prissättningssynvinkel har försäkringspremierna för trafikförsäkringen varit på en tryggande nivå under åren 2003–2012. Premieinkomsten år 2012 var 790 miljoner euro. Den ökade med cirka 4 procent från året innan. Det utjämnade resultatet för försäkringsrörelsen i förhållande till premieinkomsten var 13 procent år 2012, medan motsvarande siffra för åren 2003–2012 var 9 procent i genomsnitt.

Det realiserade resultatet för trafikförsäkringen år 2012 var det bästa någonsin under översiktsperioden, 36 procent i förhållande till premieinkomsten, men stora skillnader förekom emellertid mellan enskilda bolag. Under hela översiktsperioden var den genomsnittliga resultatprocenten 10, och således har försäkringsrörelsen varit lönsam för försäkringsbolagen i genomsnitt. Avkastningen på sysselsatt kapital i försäkringsverksamheten var under översiktsperioden i genomsnitt 19 procent.

I totalkostnadsprocenten för trafikförsäkringen finns det kundgruppsspecifika skillnader: de genomsnittliga trafikförsäkringspremierna i förhållande till kostnaderna har varit lägst inom den tillståndspliktiga trafiken och högst inom trafikförsäkringar för privatpersoner.

Trafikförsäkringen är en lagstadgad försäkring som är obligatorisk för alla motorfordon som används i trafiken. Även de skador som ersätts från trafikförsäkringen och ersättningarna som utbetalas för dem fastställs i lagstiftningen. Av dessa orsaker är det viktigt att trafikförsäkringspremierna beräknas så att de säkerställer de försäkrade förmånerna men samtidigt står i rimlig proportion till kostnaderna för försäkringarna. I Finansinspektionens redogörelse ges en utvärdering av betryggande beräkning av och skälighet hos trafikförsäkringspremierna.

Utredningen baserar sig på material som samlats in åren 2003–2012, och i den ingår beräkningar, diagram och tabeller om försäkringspremier och resultat. Resultatuppgifterna redovisas både enligt sammanräknade uppgifter och enligt försäkringsbolag.

Upplysningar

  • ledande matematiker Pirkko Welin-Siikaluoma, telefon 010 831 5533
  • matematiker Tuuli Wiio, telefon 010 831 5534

Bilaga

Den svenska publikationen gavs ut den 17.1.2014.