Webbnyheter 2.9.2013 – 8/2013

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2003–2012: god lönsamhet och goda intäkter

I undersökningen bedöms resultatet av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen ur tre olika synvinklar: prissättningen, försäkringsrörelsens lönsamhet och avkastningen på sysselsatt kapital.

Försäkringsrörelsens utjämnade resultat som räknats ur prissättningssynvinkel försvagades något jämfört med året innan. Orsaker till detta var att räntenivån var lägre än året innan och att den riskfria avkastning som hänför sig till nettoansvarsskulden därför var låg. År 2012 var resultatet i förhållande till premieinkomsten 12 procent, dvs. något lägre än det genomsnittliga resultatet under hela översiktsperioden (13 %). Premienivån kan anses vara betryggande.

Med tanke på lönsamheten var den under översiktsperioden som högst 2012: de höga intäkterna till verkligt värde och de förhöjda premierna bidrog till att försäkringsrörelsen var lönsam. Försäkringsrörelsens resultat i förhållande till försäkringspremierna var 38 procent, medan motsvarande medelvärde för de aktuella 10 åren var cirka 10 procent.

Avkastningen på sysselsatt kapital bundet i den lagstadgade olycksfallsförsäkringsverksamheten var också väldigt hög. År 2012 var avkastningen 39 procent, medan den genomsnittliga avkastningen för hela den 10 år långa översiktsperioden var 15 procent.

Premieinkomsten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring ökade med 6 procent jämfört med året innan. År 2012 uppgick premieinkomsten före avdrag av kreditförluster till cirka 621 miljoner euro.

Under 2012 bedrevs lagstadgad olycksfallsförsäkring i Finland av 12 finländska försäkringsbolag och en filial till ett försäkringsbolag i en annan EES-stat. Marknaden var dock mycket koncentrerad eftersom de 4 största försäkringsbolagens andel av marknaden var omkring 84 procent.

Finansinspektionens årliga undersökning

Finansinspektionen publicerar årligen en undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring. I undersökningen rapporteras inte bara statistik över försäkringsgrenen som helhet utan också bolagsvisa analyser. Undersökningen innehåller information om utvecklingen av försäkringspremierna, marknadsandelarna och resultatet inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Dessutom beskrivs utvecklingen av totalkostnadsprocenten.

Undersökningen kompletteras av statistiken över lagstadgad olycksfallsförsäkring och av en separat Excelfil med ett sammandrag av de uppgifter som samlats in från de finländska bolagen.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande matematiker Pirkko Welin-Siikaluoma, telefon 010 831 5533.

Bilagor