Tillsynsmeddelande 1.2.2024 – 5/2024

Finansinspektionen fokuserar 2024 på risktåligheten hos företagen under tillsyn i en föränderlig omvärld och på företagens interna styrning

Omvärldsförändringarna till följd av den ekonomiska osäkerheten, cybersäkerhetsriskerna och den ökade regleringen framhäver betydelsen av en god kapitaltäckning och solvens, likviditet och intern styrning. På dessa teman fokuserar Finansinspektionens tillsyn, inspektioner och tematiska bedömningar och analyser under 2024.

Finansinspektionen publicerade för första gången i januari 2023 sin inspektions- och temabedömningsplan för hela året i ett tillsynsmeddelande.

Planen för 2023 fullföljdes relativt väl. Vissa inspektioner ställdes in bland annat på grund av förändringar i företagets situation eller omfördelning av tillsynsresurserna.

-Vårt mål är att vara en proaktiv och förutsägbar tillsynsmyndighet i enlighet med vår strategi. Förutsägbarheten främjar vi bland annat genom att informera om våra tillsynsplaner så att företagen ute på fältet är medvetna om vad vi anser viktigt vid respektive tidpunkt. Vi månar också om att vara flexibla och beredda att vid behov se över våra tillsynsprioriteringar under årets lopp, säger Finansinspektionens direktör Tero Kurenmaa.

Finansinspektionens tillsynsprioriteringar 2024 anknyter till de operativa och finansiella riskerna i en instabil omvärld, långvariga trender och den interna styrningen i företag under tillsyn.

I tillsynen av den interna styrningen ligger fokus på förvaltnings- och styrsystemen, riskerna med och hanteringen av utläggning samt datakvalitet. Observationerna från uppförandetillsynen ökar också i Finland, och speglar ofta hur välfungerande förvaltnings- och styrsystemen är. Tillsynen av operativa risker koncentreras bland annat till efterlevnaden och övervakningen av sanktioner samt beredskapsplaner och kontinuitetshantering, medan tillsynen av finansiella risker fokuserar på kapitalmarknadens känslighet för chocker, värdering av icke-likvida tillgångar, ökade kreditrisker och utmaningar inom likviditetshanteringen. Av de långvariga omvärldstrenderna framhävs ESG-riskerna, ökningen av ICT- och cyberrisker, digitaliseringen inom den finansiella sektorn och ökad och förändrad reglering.

Kvantitativ fördelning av tematiska bedömningar och inspektioner inom prioriterade tillsynsområden  

Kvantitativ fördelning av tematiska bedömningar och inspektioner

Inspektioner och tematiska bedömningar inom de olika tillsynssektorerna

Inspektioner och tematiska bedömningar utgör en del av Finansinspektionens tillsynsarbete. Årsschemat för dem upprättas i enlighet med tillsynsprioriteringarna men också med hänsyn till andra faktorer såsom de europeiska tillsynsmyndigheternas prioriteringar och det riskbaserade angreppssättet så att det omfattar olika tillsynsgrupper och tillsynsteman.

Till prioriteringarna för ECB:s banktillsyn 2024 hör riskutsikterna på kort sikt, effektivare styrning och riskhantering av klimat- och miljörisker, digitalisering och operativ resiliens. Av de finländska bankerna omfattas Nordea, OP Gruppen och Kommunfinans av ECB:s direkta tillsyn, men för tillsynen i Finland svarar Finansinspektionen tillsammans med ECB. Finansinspektionen följer också samma prioriteringar i tillsynen av de mindre kreditinstitut som står under dess direkta tillsyn. Tillsynen av banker omfattar också den interna styrningen, efterlevnaden av sanktioner, kredit- och likviditetsrisker, hanteringen av ICT-risker och kontinuitetsplaner.

Ett nytt inspektionsområde 2024 är rutinerna för kundkontroll i företag som tillhandahåller kryptotillgångar, eftersom dessa aktörers totala riskexponering för penningtvätt och terroristfinansieringen har bedömts vara betydande.

I början av 2024 genomförs en tematisk bedömning av fastighetsplaceringarna i försäkringsbolag. Tillsynen fäster också särskild vikt vid icke-likvida placeringar och värderingen av dem jämte placeringsriskerna. I tillsynen av arbetspensionsbolag görs en bedömning av bland annat riskhanteringen, intressekonflikter och marknadsföringen av omkostnadsandelen. I tillsynen av skade- och livförsäkringsbolag fortsätter de roterande inspektionerna av förvaltningens tillförlitlighet och ansvarsskulden.

Tillsynen av arbetslöshetskassor fokuserar likaså på förvaltningens tillförlitlighet, medan tillsynen av förfaranden bland annat omfattar bilaffärers och besiktningskontors verksamhet som försäkringsombud med uppdraget som bisyssla.

Tillsammans med Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och andra nationella tillsynsmyndigheter genomförs 2024 en inspektion av värdepappersföretagens efterlevnad av uppförandereglerna i fråga om hållbarhetsdata och riskhanteringsmetoderna i företagens handelssystem.

Inspektionerna och de tematiska bedömningarna av kapitalmarknadsaktörerna koncentrerar sig på förvaltnings- och styrsystem, utläggning av verksamhet och datakvalitet.

Under 2024 övervakar Finansinspektionen de noterade bolagens uppfyllelse av informationsskyldigheten bland annat i fråga om skyldigheten att offentliggöra insiderinformation och hanteringen av insiderinformation. Tillsynen inriktas dessutom på noterade bolags IFRS-bokslut.

En omprioritering av de tematiska bedömningarna och inspektionerna görs vid behov om händelserna i omvärlden kräver det.

Finansinspektionen ger ut allmänna tillsyns- eller pressmeddelanden om tematiska bedömningar som riktar sig till större grupper av företag under tillsyn. På basis av observationerna från de tematiska bedömningarna eller inspektionerna kan mer ingående utredningar inledas eller andra tillsynsåtgärder vidtas.

Se också: