Valvottavatiedote 1.2.2024 – 5/2024

Finanssivalvonta keskittyy vuonna 2024 valvottavien riskinkestävyyteen muuttuvassa toimintaympäristössä sekä valvottavien hallinnon luotettavuuteen

Toimintaympäristön muutokset talouden epävarmuuksien, kyberturvallisuusriskien sekä lisääntyvän sääntelyn myötä korostavat vakavaraisuuden, maksuvalmiuden ja hyvän hallinnon merkitystä. Vuonna 2024 Finanssivalvonnan valvonta, tarkastukset sekä teema-arviot ja -analyysit keskittyvät näihin teemoihin.

Finanssivalvonta julkaisi tarkastus- ja teema-arviosuunnitelmansa koko vuodelle ensimmäistä kertaa valvottavatiedotteena tammikuussa 2023.

Vuoden 2023 suunnitelma toteutui melko kattavasti. Joitain tarkastuksia peruuntui mm. valvottavan tilanteen muututtua tai valvontaresurssien uudelleen suuntaamisen takia.

- Tavoitteemme on olla strategiamme mukaisesti ennakoiva ja ennakoitava valvoja. Ennakoitavuutta edistämme mm. valvontasuunnitelmiemme viestinnällä niin, että valvottavakentällä tiedetään, mitä valvoja kulloinkin pitää tärkeänä. Pyrimme olemaan myös joustavia ja valmiita tarkastelemaan valvonnan prioriteetteja tarpeen mukaan myös vuoden mittaan, Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa sanoo.

Finanssivalvonnan valvonnan painopisteet vuonna 2024 liittyvät epävakaan toimintaympäristön operatiivisiin ja taloudellisiin riskeihin, pitkäaikaisiin trendeihin sekä valvottavien hallinnon luotettavuuteen.

Luotettavan hallinnon osalta painotetaan hallinto- ja ohjausjärjestelmiä, ulkoistamisen riskejä ja hallintaa sekä datan laatua. Menettelytapojen valvonnan havainnot ovat korostumassa Suomessakin, ja ne kertovat usein myös hallinto- ja ohjausjärjestelmän toimivuudesta. Operatiivisten riskien osalta painotetaan mm. pakotteiden noudattamista ja valvontaa sekä varautumista ja jatkuvuuden hallintaa. Taloudellisina riskeinä taas painottuvat pääomamarkkinoiden alttius sokeille, epälikvidien kohteiden arvostus, luottoriskien kasvu sekä likviditeetin hallinnan haasteet. Toimintaympäristön pitkäaikaisista trendeistä valvonnassa korostuvat ESG-riskit, ICT- ja kyberriskien kasvu, finanssialan digitalisoituminen sekä sääntelyn lisääntyminen ja muuttuminen.

Valvonnan painopisteisiin kohdistuvien teema-arvioiden ja tarkastusten määrällinen jakauma.

Valvonnan painopistealueet

Tarkastukset ja teema-arviot eri valvontasektoreilla

Osa Finanssivalvonnan valvontatyötä ovat tarkastukset ja teema-arviot. Niiden vuosisuunnitelma laaditaan valvonnan painopisteiden mukaisesti, mutta myös muita seikkoja kuten eurooppalaisten valvojien painotukset ja riskiperusteisuus huomioiden, kattamaan eri valvottavaryhmät ja valvonnan aihepiirit.

EKP:n pankkivalvonnan painopisteitä vuonna 2024 ovat lyhyen aikavälin riskinkestävyys, tehokkaampi hallinto sekä ilmasto- ja ympäristöriskien hallinta, digitalisaatio ja operatiivinen häiriönsietokyky. Suomalaisista pankeista Nordea, OP Ryhmä ja Kuntarahoitus ovat EKP:n suorassa valvonnassa, mutta Finanssivalvonta toteuttaa yhdessä EKP:n kanssa valvonnan Suomessa. Finanssivalvonta noudattaa samoja prioriteetteja myös suorassa valvonnassaan olevien pienempien luottolaitosten valvonnassa. Pankkien valvonnassa arvioidaan myös hallinnon luotettavuutta, pakotteiden noudattamista, luotto- ja likviditeetti- eli maksuvalmiusriskiä, ICT-riskien hallintaa sekä jatkuvuusjärjestelyjä.

Uutena tarkastuskohteena vuonna 2024 on kryptovarayhtiöiden asiakkaan tuntemisen menettelyt, koska rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskiarvioissa näiden toimijoiden kokonaisriski on arvioitu merkittäväksi.

Alkuvuonna vakuutuslaitoksiin toteutetaan kiinteistösijoitusten teema-arvio.  Muutoinkin valvonnassa kiinnitetään huomiota epälikvideihin sijoituksiin ja niiden arvostamiseen ja riskeihin. Työeläkeyhtiöiden osalta valvonnassa arvioidaan mm. riskienhallinnan riittävyyttä, eturistiriitoja ja yhtiökohtaisen hoitokustannusosan markkinointia. Vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden valvonnassa jatketaan rotaatioperiaatteella tehtäviä hallinnon ja vastuuvelan tarkastuksia.

Myös työttömyyskassojen valvonnassa tarkastellaan erityisesti hallinnon luotettavuutta. Menettelytapavalvonnassa tarkastetaan mm. autoliikkeiden ja katsastuskonttorien toimintaa sivutoimisina vakuutusasiamiehinä.

Eurooppalaisen pääomamarkkinoiden valvojan ESMAn ja muiden kansallisten valvontaviranomaisten kanssa yhdessä vuonna 2024 tarkastetaan sijoituspalveluyritysten menettelytapavelvoitteiden noudattamista kestävyystietojen osalta sekä yritysten kaupankäyntijärjestelmien riskienhallintamenetelmiä.

Pääomamarkkinoiden toimijoiden tarkastukset ja teema-arviot keskittyvät hallinto- ja ohjausjärjestelmiin, ulkoistamiseen ja datan eli tiedon laatuun.

Vuonna 2024 Finanssivalvonta valvoo listayhtiöiden tiedonantovelvollisuuden toteutumista muun muassa sisäpiiritiedon julkistamisvelvollisuuden ja hallinnan osalta. Lisäksi valvontaa kohdennetaan listayhtiöiden IFRS-tilinpäätöksiin.

Teema-arvioita ja tarkastuksia kuitenkin tarvittaessa priorisoidaan uudelleen, mikäli tapahtumat toimintaympäristössä sitä edellyttävät.

Finanssivalvonta tiedottaa laajempiin valvottavaryhmiin kohdistuvista teema-arvioista yleisellä tasolla valvottava- tai lehdistötiedotteena. Teema-arvioiden ja tarkastusten havaintojen perusteella voidaan käynnistää tarkempia selvityksiä tai ryhtyä muihin valvontatoimenpiteisiin.

Katso myös: