Tillsynsmeddelande 26.3.2024 – 17/2024

Den praktiska tolkningen av anvisningarna om marknadsföring av arbetspensionsförsäkringsbolagens bolagsspecifika avgiftsdelar

Finansinspektionens anvisningar om marknadsföring av arbetspensionsförsäkringsbolagens bolags­specifika avgiftsdelar träder i kraft den 1 april 2024.

Enligt tolkningen i Finansinspektionens anvisningar ska det i uppskattningen av försäkringsavgiftens bolags­specifika avgiftsdel på ett tydligt och begripligt sätt anges de antaganden och andra faktorer som inverkar på avgiftsdelens belopp och som bedömningen grundar sig på och vilka är av betydelse för kunden.

Som stöd för det praktiska genomförandet av uppskattningarna vill tillsynsmyndigheten utifrån sina obser­vationer göra aktörerna särskilt uppmärksamma på de uppgifter som används som underlag för beräkningarna samt på den jämförande marknadsföringen.

Uppskattningarna bygger på den fastställda omkostnadsgrunden

Enligt Finansinspektionen ska de uppskattningar som ges om den bolagsspecifika omkostnadsdelen i huvudsak grunda sig på den fastställda bolagsspecifika omkostnadsgrunden. Finansinspektionen anser det särskilt önskvärt att uppskattningen av den bolagsspecifika omkostnadsdelen för en försäkring som börjar vid ingången av året grundar sig på den fastställda bolagsspecifika omkostnadsgrunden för året i fråga.

Finansinspektionen anser att det är betydelsefullt för kunden att veta om uppskattningen av den bolags­specifika omkostnadsdelen grundar sig på en icke fastställda bolagsspecifik omkostnadsgrund. Av upp­skatt­ningen av den bolagsspecifika omkostnadsdelen ska det således klart och begripligt framgå, om den grundar sig på en icke fastställda bolagsspecifik omkostnadsgrund. I sådant fall ska de uppgifter som grundar sig på den icke fastställda beräkningsgrunden ges läsare utan förhandskunskaper separat från andra uppgifter, och kunden ska informeras om att den bolagsspecifika beräkningsgrunden kan ändras under ansökningsprocessen.

Jämförande marknadsföring förutsätter särskild omsorgsfullhet och övervägande

I anvisningarna rekommenderar Finansinspektionen att det i den jämförande marknadsföringen av den bolagsspecifika avgiftsdelen av försäkringsavgiften fästs särskild uppmärksamhet vid att de uppgifter och de uttryck som används är jämförbara, belysande och väsentliga för kunden. Enligt Finansinspektionen förutsätter detta att de uppskattningar som ges kunden har upprättats genom att använda bolagsspecifi­ka beräkningsgrunder för samma år och samma antaganden om bl.a. investeringsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen i alla de arbetspensionsförsäkringsbolag som jämförelsen omfattar.

Finansinspektionen betonar jämförbarhet och att jämförelsen ger rätt bild av arbetspensionsförsäk­ringens pris i de uppskattningar som ges kunden. De bolagsspecifika avgiftsdelarna fastställs enligt den bolagsspecifika beräkningsgrunden i varje arbetspensionsförsäkringsbolag. I de bolagsspecifika beräk­nings­grunderna indelas kunderna i olika grupper och avgifterna fastställs på olika grunder, vilket gör det svårt för en typisk försäkringstagare att jämföra bolagen sinsemellan. För att stöda kundens beslut gör en del av bolagen även beräkningar av arbetspensionsförsäkringsavgiftens pris i konkurrentbolagen. I bolagens beräkningsgrunder finns emellertid storheter som bara det bolag känner till, vars beräknings­grunder det handlar om. På så sätt ger de uppskattningar som en extern expert gör inte nödvändigtvis rätt bild. Finansinspektionen rekommenderar att arbetspensionsbolagen särskilt överväger hur nödvändigt det är att rikta jämförande marknadsföring till kunderna.

Utöver uppskattningarna av de bolagsspecifika avgiftsdelarna som ges kunderna förekommer jämförande marknadsföring även i marknadsföringen till en mer bredare målgrupp. Jämförande marknadsföring förutsätter att faktapåståendena i marknadsföringen av de bolagsspecifika avgiftsdelarna kan bevisas. Därtill ska de jämförande uppgifterna vara betydelsefulla för försäkringstagaren, och de får inte ge upphov till en vilseledande bild för typiska försäkringstagare. Det är viktigt att beakta att även bevisliga faktapåståenden kan vara vilseledande. Karaktäriseringen av en egenskap med superlativer får till exempel inte skapa en bild av att karaktäriseringen skulle gälla en större helhet. Enskilda uppgifter bildar inte heller en jämförbar helhet, om de uppgifter som presenteras tillsammans bygger på olika underliggande information.

Finansinspektionen fäster i sin tillsyn i år särskild uppmärksamhet vid marknadsföringen av den bolags­specifika omkostnadsdelen och det praktiska genomförandet.

Närmare upplysningar lämnas av

Satu Korhonen, ledande matematiker, satu.korhonen(at)fiva.fi

Bilaga

Anvisningar för marknadsföring av bolagsspecifika avgiftsdelar (s. 42)