Valvottavatiedote 26.3.2024 – 17/2024

Työeläkevakuutusyhtiöiden yhtiökohtaisten maksunosien markkinointia koskevien ohjeiden käytännön tulkinnasta

Finanssivalvonnan ohjeet työeläkevakuutusyhtiöiden yhtiökohtaisten maksunosien markkinoinnista tulevat voimaan 1.4.2024.

Finanssivalvonnan ohjeissa esittämän tulkinnan mukaan vakuutusmaksun yhtiökohtaista maksunosaa koskevassa arviossa on esitettävä selkeästi ja ymmärrettävästi ne asiakkaan kannalta merkitykselliset oletukset ja muut maksunosan määrään vaikuttavat seikat, joihin arvio perustuu.

Arvioiden käytännön toteutuksen tueksi halutaan valvojan havaintojen pohjalta kiinnittää toimijoiden erityistä huomiota laskelmien pohjalla käytettäviin tietoihin sekä vertailevaan markkinointiin.

Vahvistettu hoitokustannusperuste arvioiden pohjalla

Finanssivalvonta katsoo, että yhtiökohtaisesta hoitokustannusosasta annettavien arvioiden tulisi pääsääntöisesti perustua vahvistettuun yhtiökohtaiseen hoitokustannusperusteeseen. Erityisesti Finanssivalvonta pitää toivottavana, että vuoden alussa alkavasta vakuutuksesta annettu yhtiökohtaisen hoitokustannusosan arvio perustuu kyseiselle vuodelle vahvistettuun yhtiökohtaiseen hoitokustannusperusteeseen.

Finanssivalvonta katsoo, että yhtiökohtaisen hoitokustannusosan arvion perustuminen vahvistamattomaan yhtiökohtaiseen hoitokustannusperusteeseen on asiakkaan kannalta merkityksellistä tietoa. Yhtiökohtaisen hoitokustannusosan arviosta on siksi käytävä selvästi ja ymmärrettävästi esille, jos se perustuu vahvistamattomaan yhtiökohtaiseen hoitokustannusperusteeseen. Tällöin vahvistamattomaan perusteeseen perustuvien tietojen on ilman lukijan ennakkotietoa erotuttava muista tiedoista ja asiakkaalle on kerrottava, että yhtiökohtainen hoitokustannusperuste voi muuttua hakemusprosessin aikana.

Vertaileva markkinointi edellyttää erityistä huolellisuutta ja harkintaa

Ohjeissa Finanssivalvonta suosittaa, että vakuutusmaksun yhtiökohtaisen maksunosan vertailevassa markkinoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota käytettävien tietojen ja ilmaisujen vertailukelpoisuuteen, havainnollisuuteen ja olennaisuuteen asiakkaalle. Finanssivalvonta katsoo tämän edellyttävän, että asiakkaalle annettavat arviot on laadittu käyttäen saman vuoden yhtiökohtaisia laskuperusteita ja samoja oletuksia mm. sijoitusmarkkinoiden ja talouden kehityksestä kaikille vertailtaville työeläkevakuutusyhtiöille.

Finanssivalvonta painottaa vertailukelpoisuutta ja vertailun antamaa oikeaa kuvaa työeläkevakuutuksen hinnasta asiakkaalle annettavissa arvioissa.Yhtiökohtaiset maksunosat määräytyvät kunkin työeläkevakuutusyhtiön yhtiökohtaisen laskuperusteen mukaan. Yhtiökohtaisissa laskuperusteissa asiakkaat jaotellaan erilaisiin ryhmiin ja maksut määräytyvät erilaisin perustein, mistä johtuen yhtiöiden vertailu on tyypilliselle vakuutuksenottajalle vaikeaa. Asiakkaan tueksi osa yhtiöistä tekee laskelmia myös työeläkevakuutusmaksun hinnasta kilpailijayhtiöissä. Yhtiöiden laskuperusteissa on kuitenkin suureita, jotka ovat vain sen yhtiön tiedossa, jonka laskuperusteet ovat kyseessä. Siten yhtiön ulkopuolisen asiantuntijan tekemät arviot eivät välttämättä anna oikeaa kuvaa. Finanssivalvonta suosittaa työeläkeyhtiötä käyttämään erityistä harkintaa arvioidessaan asiakkaille kohdistettavan vertailevan markkinoinnin tarpeellisuutta.

Yksittäiselle asiakkaalle annettavien yhtiökohtaisten maksunosien arvioiden lisäksi vertailevaa markkinointia esiintyy laajemmalle kohderyhmälle kohdennetussa markkinoissa. Vertaileva markkinointi edellyttää, että yhtiökohtaisten maksunosien markkinoinnissa esitettävät tosiasiaväitteet ovat toteen näytettävissä. Lisäksi vertailtavien tietojen on oltava vakuutuksenottajalle merkityksellisiä, eikä niistä saa syntyä harhaanjohtavaa kuvaa tyypilliselle vakuutuksenottajalle. On hyvä huomata, että myös toteen näytettävissä olevista tosiasiaväitteistä voi syntyä harhaanjohtava kuva. Esimerkiksi superlatiivimuotoinen luonnehdinta yhden ominaisuuden osalta ei saa luoda mielikuvaa, että luonnehdinta kattaa isomman kokonaisuuden. Yksittäiset tiedot eivät myöskään muodosta vertailukelpoista kokonaisuutta, jos yhdessä esitettyjen tietojen tausta on erilainen.

Finanssivalvonta kiinnittää tänä vuonna valvonnassaan erityistä huomiota yhtiökohtaisen hoitokustannusosan markkinointiin ja käytännön toteutukseen.

Lisätietoja antaa

Satu Korhonen, johtava matemaatikko, satu.korhonen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Ohjeet työeläkevakuutusyhtiöiden yhtiökohtaisten maksunosien markkinoinnista (s. 42)