Tillsynsmeddelande 9.3.2023 – 15/2023

Tematisk bedömning: Försäkringsbolagen ska för egen del säkerställa ombudens goda vandel

Finansinspektionen genomförde på hösten 2022 en tematisk bedömning, där man bedömde på vilket sätt de krav på yrkeskompetens och god vandel som ställs på ombud som agerar för försäkringsbolagens räkning och på bolagens ansvar beaktas samt vilka metoder som används.

Föremål för den tematiska bedömningen var de skadeförsäkringsbolag, i vilkas affärsmodell ombuden har en betydelsefull roll. Avsikten med den tematiska bedömningen var att reda ut hur väl försäkringsbolagen fullföljer de skyldigheter som förutsätts i lagstiftningen då det gäller att utbilda sina ombud, på vilket sätt de beaktat kraven på god vandel och med vilka metoder de strävar efter att övervaka att kraven uppnås.

Iakttagelser i temabedömningen

  • Bolagens utbildning av ombudens yrkeskompetens motsvarar kraven i lagstiftningen.
  • Ombuden behöver mer kunskaper om och handledning i anslutning till systemet med det lagstadgade försäkringsförmedlarregistret. Inom detta kunskapsområde är ombudet skyldigt att utan dröjsmål själv underrätta Finansinspektionen om ändringar i registeruppgifterna och om att verksamheten avslutas.
  • Övervakningen av god vandel är i vissa bolag helt utlagd till Finansinspektionen.
  • Därtill observerades att de blanketter om god vandel som bolagen använder behöver uppdateras eller överhuvudtaget tas i bruk, och att det behövs annan god praxis för att försäkringsbolagen själva bättre ska kunna beakta de ärenden som rör deras ombuds goda vandel och sköta sin del av skyldigheterna.

Utbildningsevenemang för bolagen utifrån den tematiska bedömningen

Finansinspektionen ordnar på våren 2023 ett utbildningsevenemang avsett för kontakt­personerna till försäkringsbolagens ombud och de personer som ansvarar för ombuds­verksamheten samt för de personer som handleder och utbildar ombuden. Information om evenemanget skickas till bolagen under mars. Utifrån den tematiska bedömningen görs under 2023 även några riktade utredningsbegäran och vid behov ges bolagens kontakt­personer detaljerad utbildning om systemet med försäkringsförmedlar­register.  

Närmare upplysningar lämnas av

Maarit Lensu, tillsynsexpert, tfn 09 183 5558 eller maarit.lensu(at)fiva.fi