Tillsynsmeddelande 30.6.2023 – 42/2023

Risk- och solvensbedömningarna i försäkringsföretagsgrupper behöver utvecklas

Förra året bedömde Finansinspektionen kvaliteten på skade- och livförsäkringsbolagens risk- och solvensbedömningar som en del av sin fortlöpande tillsyn. I bedömningen låg fokus på risk- och solvensbedömningarnas kvalitet i försäkringsföretagsgrupper, särskilt på specifika frågor och särskilda risker som rör grupper av försäkringsföretag. Utifrån kartläggningen konstaterar Finansinspektionen att försäkringsföretagsgruppernas risk- och solvensbedömningar behöver utvecklas.

I bedömningen utvärderades följande ämnesområden:

  • Risk- och solvensbedömningens omfattning
  • Beaktandet av gruppens särdrag
  • Risker till följd av gruppstruktur
  • Risker till följd av gruppinterna transaktioner
  • Särskilda inslag för grupper med avseende på det totala solvensbehovet
  • Riskhanteringsåtgärder
  • Rekommendation om att upprätta en riskkarta

Risk- och solvensbedömningens omfattning

Gruppens risk- och solvensbedömning ska motsvara försäkringsföretagsgruppens struktur och riskprofil. Risk- och solvensbedömningen ska omfatta de risker som uppkommer från alla enheter som utgör en del av gruppen1.

Enligt Finansinspektionens bedömning hade man i risk- och solvensbedömningarna identifierat gruppens väsentligaste risker, samt det försäkringsbolag inom gruppen av försäkringsföretag som riskerna beror på. I fortsättningen ska uppmärksamhet fästas vid en ännu mer omfattande beskrivning av riskerna och en analys av deras faktiska effekter.

I kartläggningen bedömdes också i vilken mån gruppernas risk- och solvensbedömningar kunde anses vara tillräckligt heltäckande. Enligt Finansinspektionen ska en heltäckande bedömning även beakta de bolag som inte omfattas av grupptillsynen, men vilka kan orsaka väsentliga risker på gruppnivå. Det rekommenderas således att alla väsentliga risker som orsakas av alla bolag som hör till gruppen beaktas i risk- och solvensbedömningen på gruppnivå.

Beaktandet av gruppens särdrag

Gruppens risk- och solvensbedömning ska i tillräcklig grad beskriva särdrag vad gäller gruppen och de bolag som ingår i den2.

I bedömningen ska således sådana risker behandlas som är väsentliga för gruppen, fastän de inte nödvändigtvis bedömts vara väsentliga för ett enskilt försäkringsbolag (t.ex. spridningsrisker). Därtill ska risker som orsakas av icke-reglerade bolag, inbördes beroenden inom gruppen och deras effekter på gruppens riskprofil behandlas. Som god praxis anses att bedömningen innehåller en beskrivning av skillnaderna mellan de företag som ingår i gruppen t.ex. i affärsstrategin eller riskprofilen samt att eventuella nationella särdrag och hur de återspeglas på gruppnivå förs fram. I risk- och solvensbedömningen på gruppnivå ska det även redogöras för koncentrationsrisker och för hur gruppen identifierar och hanterar dem.

Finansinspektionen konstaterar att det i gruppernas risk- och solvensbedömningar omfattande fanns brister i beskrivningen av särdragen både vad gäller gruppen och de bolag som ingår i den. De viktigaste bristerna observerades i översynen av inbördes beroenden och spridningsrisker. Finansinspektionen rekommenderar således att grupperna i allt större grad fäster uppmärksamhet vid att bedöma de delar som behandlar gruppernas särdrag.

Risker till följd av gruppstruktur

Gruppstrukturerna kan, särskilt om de är komplexa, även i sig medföra risker. Utifrån kartläggningen hade bolagen beskrivit risker som beror på gruppstrukturen enligt varierande praxis i risk- och solvensbedömningen. I vissa bedömningar hade gruppstrukturen och riskerna till följd av dem inte beskrivits alls. Enligt Finansinspektionen ska eventuella identifierade risker till följd av gruppstrukturen behandlas i risk- och solvensbedömningen och särskilt på så sätt att deras väsentlighet samt motsvarande riskhanteringsåtgärder tydligt framgår. 

Risker till följd av gruppinterna transaktioner

Även gruppinterna transaktioner kan orsaka sådana väsentliga risker som ska behandlas i risk- och solvensbedömningarna. I kartläggningen konstaterades att gruppinterna transaktioner, såsom återförsäkringsarrangemang, kapitallån och vinstutdelning allmänt hade behandlats relativt kortfattat i risk- och solvensbedömningarna. Beskrivningen av interna transaktioner blir emellertid allt viktigare, om transaktionen har en betydande inverkan på gruppens verksamhet, riskprofil eller solvens. Grupperna väntas således i fortsättningen behandla interna transaktioner och deras effekter mer detaljerat både kvalitativt och kvantitativt.

Finansinspektionen påminner även att en intern transaktion som har mycket stor betydelse för de företag som ingår i gruppen ska anmälas till Finansinspektionen så fort det är möjligt.

Särskilda inslag för grupper med avseende på det totala solvensbehovet

Effekterna av alla risker och inbördes beroenden inom gruppen samt särskilt deras effekt på gruppens totala solvensbehov ska enligt Finansinspektionen behandlas som en del av gruppens risk- och solvensbedömning.

Försäkringsföretagsgruppernas totala solvensbehov hade bedömts på en mycket allmän nivå. I solvens- och riskbedömningarna på gruppnivå ska bolagen emellertid mer omfattande analysera till exempel redan kända arrangemang, såsom kapitallånens och företagsarrangemangens inverkan på gruppens totala solvensbehov.

Riskhanteringsåtgärder

Beskrivningen och bedömningen av riskhanteringsåtgärderna utgör en fast del av en heltäckande bedömning av gruppens riskprofil. Finansinspektionen påminner om att riskhanteringsåtgärderna ska behandlas lika högklassigt och täckande som bedömningen av de faktiska riskerna. I kartläggningen observerades att praxisen för beskrivning av riskhanteringsåtgärderna varierade både i fråga om kvalitet och omfattning.

Rekommendation om att upprätta en riskkarta

Finansinspektionen rekommenderar att grupperna som en del av sina risk- och solvensbedömningar upprättar en riskkarta på gruppnivå, i vilken det även redogörs för riskhanteringsåtgärderna. Om bolagen i gruppen använder riskhanteringsåtgärder som avviker från varandra, ska det i detta sammanhang även redogöras för grunderna till skillnaderna.  

Iakttagelser som gäller enskilda företag under tillsyn i risk- och solvensbedömningarna på gruppnivå kommer att behandlas med företagen i fråga på möten om aktuella ärenden. Efter den nu gjorda engångsöversynen kommer gruppernas risk- och solvensbedömningar att behandlas och bedömas som en del av den årliga regelbundna tillsynen.

Försäkringsgruppens yttersta moderföretag ska göra en risk- och solvensbedömning av affärsverksamheten och affärsstrategin på gruppnivå3. Samma riktlinjer som gäller för risk- och solvensbedömningen i enskilda försäkringsbolag ska i tillämpliga delar även gälla risk- och solvensbedömningen på gruppnivå. Grupper ska därutöver följa gruppspecifika riktlinjer i sina risk- och solvensbedömningar4.

Närmare upplysningar lämnas av

Tiina Granlund, ledande övervakare, tiina.granlund(at)fiva.fi eller tfn 09 183 5521 (kan nås den 10–14 juli och fr.o.m. den 7 augusti)

 1Eiopas riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning, riktlinje 15 (EIOPA-BoS-14/259 SV).
2Eiopas riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning, riktlinje 17 (EIOPA-BoS-14/259 SV).
3Försäkringsbolagslagen (521/2008) 26 kap. 40 §.
4Eiopas riktlinjer för egen risk- och solvensbedömning, inledning 1.9 (EIOPA-BoS-14/259 SV)