Valvottavatiedote 30.6.2023 – 42/2023

Vakuutusyritysryhmien riski- ja vakavaraisuusarvioissa kehitettävää

Viime vuonna Finanssivalvonta arvioi osana jatkuvaa valvontaansa vahinko- ja henkivakuutusyhtiöiden riski- ja vakavaraisuusarvioiden laatua. Tarkastelussa keskityttiin vakuutusyritysryhmien riski- ja vakavaraisuusarvioiden laatuun, erityisesti vakuutusyritysryhmien erityiskysymyksiin ja erityisiin riskeihin. Kartoituksen perusteella Finanssivalvonta toteaa, että vakuutusyritysryhmien riski- ja vakavaraisuusarvioissa on kehitettävää.

Tarkastelussa on arvioitu seuraavia aihealueita:

  • Riski- ja vakavaraisuusarvion laajuus
  • Erityispiirteiden huomioiminen
  • Rakenteesta aiheutuvat riskit
  • Sisäisistä liiketoimista aiheutuvat riskit
  • Erityispiirteet, jotka koskevat kokonaisvakavaraisuustarvetta
  • Riskienhallintakeinot
  • Suositus riskikartan laatimisesta

Riski- ja vakavaraisuusarvion laajuus

Ryhmän riski- ja vakavaraisuusarvion on vastattava vakuutusyritysryhmän rakennetta ja sen riskiprofiilia. Riski- ja vakavaraisuusarviossa on kuvattava kaikista ryhmään kuuluvista yhtiöistä aiheutuvat merkittävät riskit1.

Finanssivalvonnan arvion mukaan riski- ja vakavaraisuusarvioissa oli tunnistettu ryhmän merkittävimpiä riskejä sekä ne vakuutusyritysryhmään kuuluvat vakuutusyhtiöt, joista nämä riskit johtuvat. Jatkossa huomiota on kiinnitettävä entistä kattavampaan kuvaukseen riskeistä ja analyysiin niiden tosiasiallisista vaikutuksista.

Kartoituksessa arvioitiin myös sitä, missä määrin ryhmien riski- ja vakavaraisuusarvioita voitiin pitää riittävän kokonaisvaltaisina. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan kokonaisvaltaisen arvion tulisi huomioida myös ne yhtiöt, jotka eivät kuulu ryhmävalvonnan piiriin, mutta joista saattaa aiheutua olennaisia riskejä ryhmätasolla. Suositeltavaa onkin, että ryhmän riski- ja vakavaraisuusarviossa otettaisiin huomioon kaikki olennaiset riskit, jotka aiheutuvat kaikista ryhmään kuuluvista yhtiöistä.

Erityispiirteiden huomioiminen

Ryhmän riski- ja vakavaraisuusarvion tulisi kuvata riittävällä tavalla ryhmän ja siihen kuuluvien yhtiöiden erityispiirteet2.

Arvioissa on siten käsiteltävä riskejä, jotka ovat ryhmän kannalta olennaisia, vaikka niitä ei välttämättä ole arvioitu olennaisiksi yksittäisen vakuutusyhtiön kannalta (esim. tartuntariskit). Lisäksi on käsiteltävä sääntelemättömistä yhtiöistä johtuvia riskejä, yhtiöiden keskinäisiä riippuvuuksia ja näiden vaikutuksia ryhmän riskiprofiiliin. Hyvänä käytänteenä pidetään sitä, että arviossa kuvataan ryhmään kuuluvien yhteisöjen välisiä eroavaisuuksia esimerkiksi liiketoimintastrategiassa tai riskiprofiilissa sekä tuodaan esiin mahdolliset kansalliset erityispiirteet ja se, miten ne heijastuvat ryhmän tasolle. Ryhmän riski- ja vakavaraisuusarviossa on esitettävä myös keskittymäriskit, ja miten ryhmä niitä tunnistaa ja hallinnoi.

Finanssivalvonta toteaa, että ryhmien riski- ja vakavaraisuusarvioissa oli laajasti puutteita niin ryhmän kuin siihen kuuluvien yhtiöiden erityispiirteiden kuvaamisessa. Merkittävimmät puutteet havaittiin keskinäisiä riippuvuuksien ja tartuntariskien tarkastelussa. Finanssivalvonta suositteleekin ryhmiä kiinnittämään entistä tarkempaa huomiota arvioiden ryhmien erityispiirteitä käsitteleviin osioihin.

Rakenteesta aiheutuvat riskit

Ryhmärakenteet voivat, erityisesti niiden ollessa monimutkaisia, myös itsessään muodostaa riskejä.  Ryhmän rakenteesta johtuvia riskejä oli kartoituksen perusteella kuvattu riski- ja vakavaraisuusarvioissa vaihtelevin käytäntein. Joissain arvioissa ryhmärakennetta ja siitä johtuvia riskejä ei ollut kuvattu lainkaan. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan mahdolliset ryhmän rakenteista johtuvat tunnistetut riskit on käsiteltävä riski- ja vakavaraisuusarviossa ja erityisesti siten, että niiden olennaisuus sekä vastaavat riskienhallintakeinot käyvät selkeästi ilmi.

Sisäisistä liiketoimista aiheutuvat riskit

Myös ryhmän sisäisistä liiketoimista saattaa aiheutua sellaisia olennaisia riskejä, joita tulisi tarkastella riski- ja vakavaraisuusarvioissa. Kartoituksessa todettiin, että ryhmän sisäisiä liiketoimia, kuten jälleenvakuutusjärjestelyitä, pääomalainoja ja voitonjakoa oli yleisesti käsitelty riski- ja vakavaraisuusarvioissa vain ohuesti. Sisäisten liiketoimien kuvaaminen kuitenkin korostuu entisestään, jos liiketoimella on merkittävä vaikutus ryhmän toimintaan, riskiprofiilin tai vakavaraisuuteen. Ryhmien odotetaankin jatkossa käsittelevän sisäisiä liiketoimia ja niiden vaikutuksia yksityiskohtaisemmin niin laadullisesti kuin määrällisesti.

Finanssivalvonta myös muistuttaa, että jos sisäisellä liiketoimella on ryhmään kuuluvien yritysten kannalta hyvin merkittävä vaikutus, Finanssivalvonnalle on siitä tehtävä ilmoitus heti, kun se on mahdollista.

Erityispiirteet, jotka koskevat kokonaisvakavaraisuustarvetta

Riskien ja keskinäisten riippuvuuksien vaikutusta ryhmän sisällä sekä erityisesti näiden riskien ja keskinäisten riippuvuuksien vaikutusta ryhmän kokonaisvakavaraisuustarpeeseen tulisi Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan käsitellä osana ryhmän riski- ja vakavaraisuusarvioita.

Vakuutusyritysryhmittymien kokonaisvakavaraisuustarvetta oli arvioitu yleisellä tasolla hyvin. Ryhmien riski- ja vakavaraisuusarvioissa tulisi kuitenkin kattavammin analysoida esimerkiksi jo tiedossa olevien järjestelyiden, kuten pääomalainojen ja yritysjärjestelyiden vaikutusta ryhmän kokonaisvakavaraisuustarpeeseen.

Riskienhallintakeinot

Riskienhallintakeinojen kuvaaminen ja arviointi ovat kiinteä osa ryhmän riskiprofiilin kokonaisvaltaista arviointia. Finanssivalvonta muistuttaa, että riskienhallintakeinojen käsittelemisen on oltava yhtä laadukasta ja kattavaa kuin varsinaisten riskien arvioimisen. Tehdyssä kartoituksessa havaittiin, että riskienhallintakeinojen kuvauksen käytänteet olivat niin laadultaan kuin laajuudeltaankin vaihtelevia.

Suositus riskikartan laatimisesta

Finanssivalvonta suosittelee, että ryhmät laativat osana riski- ja vakavaraisuusarviotaan ryhmätasoisen riskikartan, jossa esitetään myös riskejä vastaavat hallintakeinot. Jos ryhmän yhtiöillä on käytössä toisistaan poikkeavia riskienhallintakeinoja, myös perusteet eroille tulisi tässä yhteydessä esittää.   

Ryhmän riski- ja vakavaraisuusarvioita koskevia valvottavakohtaisia havaintoja käsitellään valvottavien kanssa ajankohtaistapaamisissa. Nyt tehdyn kertaluonteisen tarkastelun jälkeen ryhmien riski- ja vakavaraisuusarvioita käydään läpi ja arvioidaan osana vuosittaista säännöllistä valvontaa.

Vakuutusyritysryhmän ylimmän emoyrityksen on suoritettava liiketoiminnan ja liiketoimintastrategian riski- ja vakavaraisuusarvio ryhmän tasolla3. Ryhmän riski- ja vakavaraisuusarviota koskevat soveltuvin osin samat vaatimukset kuin vakuutusyhtiöiden riski- ja vakavaraisuusarvioita. Lisäksi ryhmätason riski- ja vakavaraisuusarvioissa on käsiteltävä ryhmiä koskevia erityisiä riskejä4.

Lisätietoja antaa

Tiina Granlund, johtava valvoja, tiina.granlund(at)finanssivalvonta.fi tai puhelin 09 183 5521 (tavoitettavissa 10.–14.7. ja 7.8. lukien)


1EIOPAn Riski- ja vakavaraisuusarviota koskevat ohjeet, Ohje 15 (EIOPA-BoS-14/259 FI).
2EIOPAn Riski- ja vakavaraisuusarviota koskevat ohjeet, Ohje 17 (EIOPA-BoS-14/259 FI).
3Vakuutusyhtiölaki (521/2008) 26 luku 40 §.
4EIOPAn Riski- ja vakavaraisuusarviota koskevat ohjeet, Johdanto 1.9 (EIOPA-BoS-14/259 FI).