Tillsynsmeddelande 28.2.2023 – 12/2023

Finansinspektionens direktion fortsätter att tillämpa riskviktsgolven för norska bostads- och affärsfastighetskrediter

Finansinspektionens direktion beslutade på sitt sammanträde den 27 februari 2023 att fortsätta att tillämpa de nedre gränserna för de genomsnittliga riskvikterna för norska bostads- och affärsfastighetskrediter som fastställts av Norges makrotillsynsmyndighet (Finansdepartementet) på kreditinstitut som är registrerade i Finland i enlighet med artikel 458 punkt 5 i EU:s kapitalkravsförordning (575/2013) och 10 § 1 mom. 6 punkten i lagen om Finansinspektionen. De nedre gränserna är 20 procent för norska bostadskrediter och 35 procent för norska affärsfastighetskrediter. Från och med den 27 februari 2023 tillämpas de nedre gränserna på kreditinstitut som tillämpar interna modeller för kreditrisk och som i Norge har ett utestående belopp av bostadskrediter på över 32,3 miljarder NOK eller affärsfastighetskrediter på över 7,6 miljarder NOK.

Det är motiverat att fortsätta att tillämpa riskviktsgolven på finländska kreditinstitut, eftersom grunderna för tillämpning av riskviktsgolven på den norska fastighetsmarknaden är oförändrade. Fortsatt tillämpning av riskviktsgolven bedöms för närvarande inte ha några direkta effekter på de finländska kreditinstitutens kapitalkrav, eftersom de gällande tillsynsbegränsningarna för företag som tillämpar interna modeller för kreditrisk är striktare än riskviktsgolven. Riskviktsgolven kan dock bli effektiva om kreditinstitutens kreditriskmodeller och begränsningar som gäller dem ändras.

Upplysningar

ordföranden för Finansinspektionens direktion Marja Nykänen, telefon 09 183 20 07

Bilagor

Direktionens beslut