Tillsynsmeddelande 23.2.2023 – 10/2023

Eiopas varning till försäkringsbolag och banker som tillhandahåller kreditskyddsförsäkringar

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) publicerade den 4 oktober 2022 en rapport om den tematiska genomgången av kreditskyddsförsäkringar och utfärdade en varning med anledning av granskningsresultaten. Varningen riktar sig till försäkringsbolag och banker som i egenskap av ombud för försäkringsbolag tillhandahåller kreditskyddsförsäkringar.

Den tematiska bedömningen publicerades på engelska. Rapporten grundar sig på Eiopas tematiska genomgång och en sammanfattning av resultaten finns under länken. Eiopas varning på olika språk: Warning to insurers and banks on Credit Protection Insurance (CPI) products | Eiopa (europa.eu).

Tillsynsmyndighetens oro gäller överstora ersättningar och intresse­konflikter

Varningens huvudbudskap är:

Eiopa varnar försäkringsgivare och banker för eventuella tillsyns­åtgärder om de inte tar itu med problem med stora ersättningar och intressekonflikter vid försäljning av kreditskyddsförsäkringar.

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) kräver att försäkringsgivare och banker (som fungerar som försäkringsdistributörer) ser till att dessa produkter ger konsumenterna ett verkligt värde. Aktörerna förutsätts:

  • vidta åtgärder för att ta itu med problem som gäller hög ersättning från försäkringsutvecklare till försäkringsdistributörer för försäljning av kreditskyddsförsäkringar, och
  • förhindra att skadliga intressekonflikter uppstår i samband med affärsmodeller för bankassurans.

Eiopa förväntar sig att försäkringsgivare och banker sätter kundernas intressen i centrum för sina affärsmodeller och vidtar relevanta åtgärder för att förhindra att ytterligare skada för konsumenterna uppstår.

Kraven på produkttillsyn och produktstyrning ska iakttas

Eiopa förväntar sig att försäkringsgivare och banker (som fungerar som försäkringsdistributörer) fullt ut uppfyller direktivet om försäkringsdistri­bution (IDD), inbegripet kraven på produkttillsyn och produktstyrning (POG). Direktivet om försäkringsdistribution har i Finland verkställts genom en lag om försäkringsdistribution och genom ändringar i lagen om försäkringsavtal. Om det uppstått skada för en konsument, ska alla berörda försäkringsgivare och banker vidta korrigerande åtgärder för att förbättra resultaten för konsumenterna genom att ”åtgärda situa­tionen och förhindra att den negativa händelsen upprepas” i enlighet med artikel 7.3 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2358 (nedan kallad den delegerade förordningen om produkttillsyns- och styrningskrav).

Eiopa anser att åtgärder bör vidtas på följande områden:

  1. Utvecklingen av kreditskyddsförsäkringar och
  2. Distributionsarrangemang för kreditskyddsförsäkringar.

I sin varning konstaterar Eiopa att försäkringsgivare och banker kan för­vänta sig att Eiopa och behöriga myndigheter börjar prioritera övervak­ningen av marknaden för kreditskyddsförsäkringar. Om försäkrings­givarna och bankerna inte uppfyller kraven i direktivet om försäkrings­distribution och den delegerade förordningen, kan de förvänta sig att de behöriga myndigheterna utövar sina tillsynsbefogenheter. Om det konstateras överträdelse, och beroende på hur allvarlig överträdelsen är, kan försäkringsgivare och banker förvänta sig att de behöriga myndig­heterna utdömer lämpliga sanktioner och/eller vidtar administrativa åtgärder.

Också de finländska aktörerna ska bedöma sin bankassurans

Finansinspektionen konstaterar att verksamhetsplanen för 2023 ännu inte innehåller särskilda åtgärder för tillsynen av kreditskyddsförsäk­ringar. Finansinspektionen kommer emellertid att vidta åtgärder om det på marknaden observeras problem i anslutning till kreditskyddsförsäk­ringar, t.ex. via kundernas kontakttaganden. Försäkringsbolag och banker uppmanas bedöma sina ömsesidiga ersättningsstrukturer så att de inte leder till att försäkringar tillhandahålls i strid med kundernas intresse. Detta gäller också utvecklingen av försäkringsprodukter.

Försäkringsbolag och banker ska också bedöma sina interna anvis­ningar och förfaranden i anslutning till intressekonflikter för att säker­ställa att slutresultatet är förenligt med kundernas intresse.

Närmare upplysningar lämnas av

Päivi Turunen, marknadsövervakare, tfn 09 183 5557