Valvottavatiedote 23.2.2023 – 10/2023

EIOPAn varoitus lainaturvavakuutuksia tarjoaville vakuutusyhtiöille ja pankeille

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on 4.10.2022 julkaissut lainaturvavakuutusten tarjoamista koskevan teema-arvion raportin ja teema-arvion tulosten johdosta annetun varoituksen. Varoitus on osoitettu vakuutusyhtiöille ja pankeille, jotka tarjoavat vakuutusyhtiöiden asiamiehinä lainaturvavakuutuksia.

Teema-arvion raportti on julkaistu englanniksi. Raportti perustuu EIOPAn toteuttamaan teema-arvioon, jonka tulosten yhteenveto löytyy linkin takaa. Varoitus eri kielillä:  Warning to insurers and banks on Credit Protection Insurance (CPI) products | Eiopa (europa.eu).

Ylisuuret palkkiot ja eturistiriidat valvojan huolena

Varoituksen pääviesti on:

EIOPA varoittaa vakuutuksenantajia ja pankkeja mahdollisista valvontatoimista, jos ne eivät puutu lainaturvavakuutuksiin liittyviin suuriin välityspalkkioihin ja eturistiriitoihin.

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) vaatii vakuutuksenantajia ja pankkeja (jotka toimivat vakuutusten tarjoajina) varmistamaan, että kuluttajat saavat näistä tuotteista vastinetta rahoilleen. Toimijoilta edellytetään:

  • ryhtymistä toimiin sellaisten ongelmien ratkaisemiseksi, jotka liittyvät vakuutusten tuottajien vakuutusten tarjoajille lainaturvavakuutusten myynnistä maksamiin suuriin välityspalkkioihin, ja
  • estämällä haitallisten eturistiriitojen syntyminen pankkivakuutusyhteistyön (bancassurance) yhteydessä.

EIOPA odottaa, että vakuutuksenantajat ja pankit asettavat kuluttajat liiketoimintamallinsa keskipisteeseen ja ryhtyvät asianmukaisiin toimiin, joilla estetään kuluttajille aiheutuvien haittojen ilmaantuminen jatkossa.

Tuotehallintavaatimuksia tulee noudattaa

EIOPA odottaa, että kaikki vakuutuksenantajat ja pankit (jotka toimivat vakuutusten tarjoajina) noudattavat IDD-direktiiviä täysimääräisesti, myös siinä esitettyjä tuotehallintavaatimuksia (POG). IDD on pantu Suomessa täytäntöön vakuutusten tarjoamisesta annetulla lailla ja vakuutussopimuslain muutoksilla. Mikäli kuluttajalle on aiheutunut haittaa, kaikkien asianosaisten vakuutuksenantajien ja pankkien on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Niillä tulee parantaa kuluttajiin kohdistuvia seurauksia, ”lieventääkseen tilannetta ja estääkseen haitallisen tapahtuman toistuminen” komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/235811 (jäljempänä ”tuotehallintavaatimuksista annettu delegoitu asetus”) 7 artiklan 3 kohdan12 mukaisesti.

EIOPA katsoo, että seuraavilla osa-alueilla on ryhdyttävä toimiin:

  1. Lainaturvavakuutustuotteiden tuottaminen ja
  2. Lainaturvavakuutusten tarjoamisjärjestelyt.

EIOPA toteaa varoituksessaan, että vakuutuksenantajat ja pankit voivat odottaa, että EIOPA ja toimivaltaiset viranomaiset alkavat priorisoida lainaturvavakuutustuotteiden markkinoiden valvontaa. Jos vakuutuksenantajat ja pankit laiminlyövät IDD-direktiivissä ja tuotehallintavaatimuksista (POG) annetussa asetuksessa esitettyjen vaatimusten noudattamisen, niillä on syytä odottaa, että toimivaltaiset viranomaiset käyttävät valvontavaltuuksiaan. Jos vaatimusten vastaisuuksia todetaan, vakuutuksenantajat ja pankit voivat, rikkomuksen vakavuuden mukaan, odottaa, että toimivaltaiset viranomaiset määräävät niille asianmukaiset seuraamukset ja/tai ryhtyvät hallinnollisiin toimenpiteisiin.

Myös suomalaisten toimijoiden on arvioitava yhteistyötään

Finanssivalvonta toteaa, että sen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2023 ei vielä ole erityisiä toimia lainaturvavakuutusten valvomiseksi. Finanssivalvonta ryhtyy kuitenkin toimiin, jos markkinoilla havaitaan lainaturvavakuutuksiin liittyviä ongelmia esim. asiakasyhteydenottojen kautta. Vakuutusyhtiöitä ja pankkeja kehotetaan arvioimaan keskinäisiä palkkiorakenteitaan siitä näkökulmasta, että ne eivät saa johtaa asiakkaan edusta poikkeavaan vakuutusten tarjoamiseen. Tämä sisältää myös vakuutustuotteiden kehittämisen.

Vakuutusyhtiöiden ja pankkien on myös arvioitava eturistiriitoihin liittyviä sisäisiä ohjeitaan ja käytäntöjään asiakkaan edun mukaisen lopputuloksen varmistamiseksi.

Lisätietoja antaa

Päivi Turunen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5557