Tillsynsmeddelande 21.12.2023 – 71/2023

Den årliga sammanfattande bedömningen av sjukkassorna har färdigställts – inga betydande riskfaktorer

Sjukkassor är aktörer inom försäkringsbranschen som utan att affärsmässigt idka försäk­rings­verksamhet beviljar de försäkrade ersättningar för hälso- och sjukvårdskostnader samt för vård som ges för att upprätthålla hälsan och arbetsförmågan.  I slutet av 2022 fanns det 118 verksamma sjukkassor, i vilka det fanns sammanlagt 131 260 försäkrade.

Finansinspektionen utövar riskbaserad tillsyn. För sjukkassornas del innebär det i praktiken att det utifrån bokslutsuppgifterna årligen görs en sammanfattad bedömning av dem, där kassornas ekonomiska situation och verksamhetens utveckling ses över. I den sammanfattade bedömningen har det fastställts vissa riskindikatorer för kassorna, med vilka bland annat kassornas ekonomiska ställning och antalet försäkrade ses över. Med hjälp av indikatorvärden strävar man efter att få en överblick av situationen i varje kassa och att på så sätt identifiera de mest riskabla aktörerna för att vid behov rikta mer preciserade tillsynsåtgärder till dem.

Enligt bokslutsuppgifterna 2022 var beloppet av sjukkassornas sammanräknade premie­inkomst 63,6 miljoner euro och beloppet av de förmånsersättningar som kassorna utbetalade 52,6 miljoner euro. Omkostnaderna uppgick till 10 miljoner euro. Kassornas sammanräknade investeringstillgångar utgjorde 92,8 miljoner euro. Under 2022 upphörde tre kassor med sin verksamhet då antalet försäkrade sjönk under det lagstadgade minsta antalet.

Antalet försäkrade i kassorna följs upp varje år, eftersom en sjukkassa enligt lagen om försäk­ringskassor ska försättas i likvidation och upplösas, om antalet försäkrade bestående sjunker under det minsta antalet försäkrade som föreskrivs i lagen. På grund av det har två kassor försatts i likvidation under 2023.

Utifrån den sammanfattade bedömningen observerades inget behov av särskilda riskbaserade riktade tillsynsåtgärder, eftersom det inte kom fram några betydande riskfaktorer i inspek­tionen av indikatorvärdena. Eventuella tillsynsåtgärder riktas reaktivt utifrån observa­tioner­na. Därtill övervakas det utifrån den sammanfattande bedömningen noggrannare hur situa­tionen utvecklas i vissa kassor.

Närmare upplysningar lämnas av

Raili Holmström, övervakare, telefon 09 183 5527 eller raili.holmstrom(at)fiva.fi