Valvottavatiedote 21.12.2023 – 71/2023

Sairauskassoista vuosittain tehtävä koostearvio valmistunut – ei merkittäviä riskitekijöitä

Sairauskassat ovat vakuutusalan toimijoita, jotka vakuutustoimintaa liikemäisesti harjoittamatta myöntävät vakuutetuille korvauksia terveyden- ja sairaanhoidon kustannuksista sekä terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi annettavista hoidoista.  Vuoden 2022 lopussa toiminnassa oli 118 sairauskassaa, joissa oli yhteensä 131 260 vakuutettua.

Finanssivalvonta tekee valvontaa riskiperusteisesti. Sairauskassojen osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että niistä tehdään tilinpäätöstietojen perusteella vuosittain koostearvio, jossa tarkastellaan kassojen taloudellisen tilanteen ja toiminnan kehitystä. Koostearviossa kassoille on määritelty tietyt riski-indikaattorit, joiden avulla tarkastellaan mm. kassojen taloudellista tilaa ja vakuutettujen määrää. Indikaattorilukujen avulla pyritään saamaan yleiskuva kunkin kassan tilanteesta ja siten tunnistamaan riskillisimmät toimijat, jotta niihin voidaan tarvittaessa kohdistaa tarkennettuja valvontatoimia.

Sairauskassojen vuoden 2022 tilinpäätöstietojen perusteella kassojen yhteenlasketun vakuutusmaksutulon määrä oli 63,6 milj. euroa ja kassojen suorittamien etuuskorvausten määrä oli 52,6 milj. Hoitokulujen määrä oli 10 milj. euroa. Kassojen yhteenlasketun sijoitusomaisuuden määrä oli 92,8 milj. euroa. Vuoden 2022 aikana toimintansa lopetti kolme kassaa vakuutettujen määrän laskettua alle lakisääteisen vähimmäismäärän.

Vakuutettujen määrää kassoissa seurataan vuosittain, koska vakuutuskassalain nojalla sairauskassa on asetettava selvitystilaan ja purettava, mikäli vakuutettujen määrä alittaa pysyvästi laissa säädetyn vakuutettujen vähimmäismäärän. Tästä syystä vuoden 2023 aikana on asetettu kaksi kassaa selvitystilaan.

Erityisille riskiperusteisesti kohdennetuille valvontatoimille ei koostearvion perusteella havaittu tarvetta, koska indikaattorilukujen tarkastelussa ei noussut esiin merkittäviä riskitekijöitä. Mahdolliset valvontatoimet kohdistetaan reaktiivisesti havaintojen pohjalta. Lisäksi joidenkin kassojen osalta tilanteen kehittymistä valvotaan tiiviimmin koostearvion pohjalta.

Lisätietoja antaa

Raili Holmström, valvoja, puhelin 09 183 5527 tai raili.holmstrom(at)finanssivalvonta.fi