Tillsynsmeddelande 2.10.2023 – 2023/53

De europeiska tillsynsmyndigheternas (EBA, Eiopa och Esma) riktlinjer lyfts ut ur Finansinspektionens föreskriftssamling

Finansinspektionen har upphävt de föreskrifter och anvisningar där den rekommenderar företagen under sin tillsyn att följa de riktlinjer som Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har meddelat med stöd av artikel 16 i respektive EU-förordning1 som gäller dem. I de upphävda föreskrifterna och anvisningarna har Finansinspektionen inte gett några andra anvisningar eller föreskrifter utöver dessa rekommendationer.

Föreskrifterna och anvisningarna upphävs, eftersom de är överflödiga då EU-förordningarna är direkt tillämpliga och innehåller tillräcklig vägledning om efterlevnad av de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer. Enligt artikel 16 i förordningarna ska finansinstituten och de finansiella aktörerna med alla tillgängliga medel söka följa de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer. Föreskrifterna och anvisningarna har också upphävts för att underlätta hanteringen av föreskriftssamlingen.

En förteckning över de upphävda föreskrifterna och anvisningarna bifogas detta meddelande.

Trots det ovan sagda kan Finansinspektionen i sina föreskrifter och anvisningar fortfarande hänvisa till de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer om detta anses nödvändigt med beaktande av regelverkshelheten.

Finansinspektionen har kompletterat informationen om de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer på sin webbplats så att varje tillsynsmyndighets riktlinjer är lätt tillgängliga. De europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer har lagts ut på Finansinspektionens webbplats. Sidan kompletteras allt eftersom nya riktlinjer ges ut. Finansinspektionen ger också ut ett tillsynsmeddelande om nya utgivna riktlinjer. 

Närmare upplysningar lämnas

  • Taina Erovaara-Williams, ledande specialist, telefon 09 183 5422 eller taina.erovaara-williams(at)fiva.fi
  • Milla Mustamäki, senior jurist, telefon 09 183 5208 eller milla.mustamaki(at)fiva.fi
  • Merja Lehtimäki, ledande jurist, telefon 09 183 5529 eller merja.lehtimaki(at)fiva.fi

Bilaga

Förteckning över upphävda föreskrifter och anvisningar (pdf)

1 (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 1094/2010 och (EU) nr 1095/2010.