Tillsynsmeddelande 24.11.2023 – 67/2023

Ändringar i föreskrifter och anvisningar 2/2017 om arbetspensionsförsäkringsbolag

Finansinspektionen har gjort ändringar i föreskrifter och anvisningar 2/2017 om företagsstyrning i arbetspensionsförsäkringsbolag. Ändringarna träder i kraft den 1 april 2024.

Helt nya är kapitel 11 Anmälan om störningar och fel i verksamheten och kapitel 20 Marknadsföring av bolagsspecifika avgiftsandelar.

Det har gjorts innehållsändringar i nedan stående kapitel. Dessutom har det klargjorts kapitlens språkdräkt och struktur till många delar även i andra än de nämnda kapitlen.

Kapitel 6 God företagsstyrning

För att öka informativiteten har till början av kapitlet lagts till information om förvaltningsrådets, styrelsens och verkställande direktörens viktiga uppgifter och om de centrala faktorer som ska beaktas i uppläggningen av företagsstyrningen.

I det nya avsnittet 6.1 behandlas förvaltningsrådets övervakningsuppgift som stadgas i lagen.

Kapitel 7 Intern kontroll

Avsnitt 7.2 har kompletterats med bl.a. föreskrifter om tillräckliga personal­resurser och andra resurser inom den interna kontrollen. Avsnitt 7.3 har kompletterats med föreskrifter om den interna kontrollens rapportering.

Kapitel 8 Compliance

Avsnitt 8.1 har kompletterats med stycken om en sammanslagning av funktionen för regelefterlevnad med andra funktioner och om utläggning av funktionen på entreprenad.

Till styckena 11 och 12 i avsnitt 8.2 om funktionens syfte och uppgifter har det lagts till föreskrifter om att verksamheten ska vara riskbunden samt om verksamhetsprinciperna och verksamhetsplanen. Till stycke 14 har det lagts till en rekommendation om regelefterlevnadsfunktionens övervakningsinstrument.

Avsnitt 8.3 är nytt och gäller rapportering. Det centrala ärendet är att rapporteringens innehåll fastställs.

Kapitel 9 Intern revision

Till stycke 6 har fogats en föreskrift om upprättandet av en revisionsplan och om planens innehåll.

Kapitel 11 Anmälan om störningar och fel i verksamheten

Kapitlet är nytt och gäller anmälan till Finansinspektionen om störningar och fel i verksamheten förknippad med operativa risker. Arbetspensions­försäk­ringsbolaget bör anmäla enskilda störningar och fel i verksamheten. Dess­utom har det lagts till en skyldighet att lämna en årsanmälan om förlust som orsakas av operativ risk.

Kapitel 13 Iakttagande av god försäkringssed

I styckena 1–7 förklaras tydligare än tidigare vad som är god försäkringssed.

Kapitel 17 Ansökan för överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd

I stycke 3 som gäller bilagorna till ansökan om överlåtelse av försäkrings­beståndet har punkten om komplettering av solvenskapitalet ändrats. Ändringen ansluter sig till en lagändring, enligt vilken arbetsgivaren inte längre är skyldig att göra en komplettering i samband med en sådan överlåtelse som avses i stycket. Därtill har punkten om tidsgränsen från en tidigare överlåtelse kompletterats med en tidsgräns på tre år.

Kapitel 18 Förberedelser för undantagsförhållanden

Som ett skrivtekniskt förtydligande har man bl.a. frångått definitionen på centrala offentliga uppgifter.

Kapitel 20 Marknadsföring av bolagsspecifika avgiftsandelar

Kapitlet är nytt. I praktiken gäller kapitlet marknadsföringen av försäkrings­avgiftens omkostnadsdel och kundåterbäringar.

Föreskrifterna och anvisningarnas ikraftträdande

De ändrade föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 april 2024.

Yttranden

Det har gjorts en sammanfattning av remissyttrandena med anledning av ändringarna i föreskrifterna och anvisningarna. Sammanfattningen finns i Finansinspektionens webbtjänst i anslutning till föreskrifterna och anvisningarna.

Med avvikelse från de föreskrifter och anvisningar som skickades för att uttalas ändras nu inte kapitlen 4 och 5 i föreskrifterna och anvisningarna, eftersom lagberedningen i anslutning till dessa bestämmelser är anhängig vid social- och hälsovårdsministeriet.

Närmare upplysningar lämnas av

Kaisa Forsström, avdelningschef, kaisa.forsstrom(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 2/2017 Företagsstyrning i arbetspensions­försäkringsbolag