Valvottavatiedote 24.11.2023 – 67/2023

Muutoksia työeläkevakuutusyhtiöitä koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin 2/2017

Finanssivalvonta on muuttanut työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoa koskevia määräyksiä ja ohjeita 2/2017. Muutokset tulevat voimaan 1.4.2024.

Kokonaan uusia ovat luku 11 Toiminnan häiriöistä ja virheistä ilmoittaminen ja luku 20 Yhtiökohtaisten maksunosien markkinointi.

Sisältömuutoksia on seuraavissa luvuissa. Lisäksi lukujen kieliasua ja rakennetta on selkeytetty monin osin, myös muissa kuin mainituissa luvuissa.

6 luku Hyvä hallinto

Luvun alkuun on lisätty informatiivisuuden vuoksi hallintoneuvoston, hallituksen ja toimitusjohtajan keskeisiä tehtäviä ja keskeisiä asioita yhtiön hallinnon järjestämisestä.

Luku 6.1 on uusi ja koskee hallintoneuvoston laissa säädettyä valvontatehtävää.

7 luku Sisäinen valvonta

Lukua 7.2 on täydennetty mm. määräyksillä sisäisen valvonnan riittävistä henkilöstö- ja muista resursseista. Lukua 7.3 on täydennetty määräyksillä sisäisen valvonnan raportoinnista.

8 luku Compliance

Lukua 8.1 on täydennetty compliance-toiminnon yhdistämistä ja ulkoistamista koskevilla kohdilla.

Toiminnon tarkoitusta ja tehtäviä koskevaan 8.2 lukuun on lisätty kohtiin 11 ja 12 määräyksiä toiminnan riskiperusteisuudesta sekä toimintaperiaatteista ja -suunnitelmasta. Kohtaan 14 on lisätty suositus compliance-toiminnon valvontavälineistä.

Luku 8.3 on uusi ja koskee raportointia. Keskeisenä asiana on määrätty raportoinnin sisällöstä.

9 luku Sisäinen tarkastus

Kohtaan 6 on lisätty määräys tarkastussuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä.

11 luku Toiminnan häiriöistä ja virheistä ilmoittaminen

Luku on uusi ja koskee operatiivisiin riskeihin liittyvistä toiminnan häiriöistä ja virheistä ilmoittamista Finanssivalvonnalle. Työeläkevakuutusyhtiön tulisi ilmoittaa tietyistä yksittäisistä toiminnan häiriöistä ja virheistä. Lisäksi on lisätty velvoite tehdä vuosi-ilmoitus operatiivisen riskin aiheuttamista tappioista.

13 luku Hyvän vakuutustavan noudattaminen

Kohdissa 1–7 tuodaan aiempaa selkeämmin esiin, mitä on hyvä vakuutustapa.

17 luku Hakemus työnantajakohtaisen vakuutuskannan luovuttamiseksi

Vakuutuskannan luovutushakemuksen liitteitä koskevassa kohdassa 3 on muutettu vakavaraisuuspääoman täydentämistä koskevaa luettelokohtaa. Muutos liittyy lainmuutokseen, jonka mukaan työnantajalla ei enää ole velvollisuutta täydentämiseen luvussa tarkoitetun luovutuksen yhteydessä. Lisäksi on täydennetty aiemman luovutuksen aikarajaa koskevaa luettelokohtaa kolmen vuoden aikarajalla.

18 luku Varautuminen poikkeusoloihin

Kirjoitusteknisenä selkeytyksenä on mm. luovuttu keskeisten julkisten tehtävien määritelmästä.

20 luku Yhtiökohtaisten maksunosien markkinointi

Luku on uusi. Käytännössä luku koskee vakuutusmaksun hoitokustannusosan ja asiakashyvitysten markkinointia.

Määräysten ja ohjeiden voimaantulo

Muutetut määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.4.2024.

Saadut lausunnot

Määräysten ja ohjeiden muutosten johdosta annetuista lausunnoista on laadittu lausuntoyhteenveto. Se on nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lausuttavina olleista määräyksistä ja ohjeista poiketen määräysten ja ohjeiden lukuja 4 ja 5 ei nyt muuteta, koska sosiaali- ja terveysministeriössä on vireillä kyseisiin säännöksiin liittyvä lainvalmistelu.

Lisätietoja antaa

Kaisa Forsström, osastopäällikkö, kaisa.forsstrom(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 2/2017 Työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto