Tillsynsmeddelande 24.3.2022 – 17/2022

Tematisk bedömning: Placeringsfondernas utgifter och arvoden

Finansinspektionen har gjort en tematisk bedömning av placeringsfondernas utgifter och arvoden. Målet med den tematiska bedömningen är att genomföra Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) tillsynsåtgärd i utvalda fondbolag på två områden: fondernas prissättningsprocesser och användningen av metoder för effektiv portföljförvaltning.

De viktigaste observationerna från den tematiska bedömningen var:

  • Fonderna har tydliga och enkla utgiftsstrukturer, vilket förhindrar att felaktiga och oskäliga utgifter tas ut av investerarna.
  • Fondbolagens prissättning grundar sig i princip på konkurrens- och marknadsläget. Till exempel i bolagens interna processer tas mindre hänsyn till investerarnas intressen när utgifter och arvoden fastställs.
  • Fondbolagen i urvalet har inga skriftliga prissättningsanvisningar och prissättningsprocesser. Dessutom var den inlämnade dokumentationen över bolagens interna processer bristfällig.
  • De uppgifter om bland annat fondens aktivitet, jämförelseindex och historiska avkastning som ska lämnas i faktablad hade i regel redovisats väl.
  • En del av bolagen gav en bristfällig bild av sin interna prissättning, så att det inte framgick vilka poster utgifterna bestod av.
  • Utgifts- och arvodesnivåerna mellan olika fondtyper förefaller att vara konsekventa och ligga i linje med varandra. Några av fonderna i urvalet hade rätt höga utgifter och skiljde sig därmed från mängden.
  • I bolagens arrangemang för användning av metoder för effektiv portföljförvaltning observerades inga betydande brister.

Urvalet för den tematiska bedömningen bestod av fem fondbolag, varav två också deltog i bedömningen av användningen av metoder för effektiv portföljförvaltning. Fondbolagen ombads lämna uppgifter om 39 fondandelsserier i förvaltade placeringsfonder.

Enligt regleringen om placeringsfonder1 ska ett fondbolag förvalta placeringsfonden i enlighet med placeringsfondens och dess fondandelsägares intressen. Fondbolaget ska i sin verksamhet bemöta fondandelsägarna jämlikt. Fondbolaget ska försäkra sig om att placeringsfondernas prissättningsmodeller är skäliga, korrekta och överskådliga. Fondbolagen ska förhindra uppkomsten av onödiga kostnader för placeringsfonden och fondandelsägarna. Placeringsfondens stadgar ska definiera vilka utgifter och arvoden som kan tas ut av placeringsfonder samt deras maximibelopp.

ESMAs tillsynsvägledning2 (nedan Supervisory briefing) till tillsynsmyndigheterna sommaren 2020 beskriver förväntningarna på fondbolagens prissättningsprocesser och prissättningsmetoder på en mer detaljerad nivå.

Finansinspektionens fortsatta åtgärder

Finansinspektionen ber fondbolagen behandla de observationer och tillämpningsexempel som framgår av bilagan i sin styrelse och vidta nödvändiga åtgärder för att korrigera bristerna.

Finansinspektionen rapporterar sina observationer och slutsatser till ESMA som ett led i tillsynsåtgärden. Därtill kan ESMA senare meddela riktlinjer om detta till fondbolagen eller till de nationella tillsynsmyndigheterna.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Merja Junnonen, jurist, merja.junnonen(at)fiva.fi
  • Kristian Nihtilä, ledande expert, kristian.nihtila(at)fiva.fi

Bilaga

ESMAs Supervisory briefing – tillämpningsexempel för upprättande av anvisningar om prissättningsprocessen i fondbolag14 kap. 2 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder (213/2019) och avsnitt 4.10 styckena 65–66 i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om organisatoriska krav och uppföranderegler för placeringsfondsverksamhet (3/2011). Fondbolagen ska förhindra uppkomsten av onödiga kostnader för placeringsfonden och dess fondandelsägare.
2esma.europa.eu/document/supervisory-briefing-supervision-costs-in-ucits-and-aifs