Valvottavatiedote 24.3.2022 – 17/2022

Teema-arvio: Sijoitusrahastojen kulut ja palkkiot

Finanssivalvonta on tehnyt teema-arvion sijoitusrahastojen kuluista ja palkkioista. Teema-arvion tavoitteena on toteuttaa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) valvontatoimenpide valikoiduissa rahastoyhtiöissä kahden aihealueen osalta: rahastojen hinnoitteluprosessit sekä tehokkaan salkunhoidon menetelmien käyttö.

Teema-arvion keskeisimpiä havaintoja ovat:

  • Rahastojen kulurakenteet ovat selkeitä ja yksinkertaisia, mikä ehkäisee asiaankuulumattomien ja kohtuuttomien kulujen perimistä sijoittajilta.
  • Rahastoyhtiöiden hinnoittelun lähtökohtana on pääsääntöisesti kilpailu- ja markkinatilanne. Esimerkiksi sijoittajien edun arvioiminen osana kulujen ja palkkioiden asettamista jää vähemmälle huomiolle yhtiöiden sisäisissä prosesseissa.
  • Otokseen valituilla rahastoyhtiöillä ei ollut kirjallisia hinnoittelu­ohjeita ja -prosesseja. Lisäksi yhtiöiden sisäisistä prosesseista toimittama dokumentaatio oli puutteellista.
  • Avaintietoesitteissä edellytetyt tiedot mm. rahaston aktiivisuudesta, vertailuindeksistä ja tuottohistoriasta oli esitetty pääsääntöisesti hyvin.
  • Osalla yhtiöistä oli puutteita siinä, että niiden sisäisestä hinnoittelusta ei saatu selvää kuvaa eli mistä eristä kulut koostuivat.
  • Eri rahastoluokkien kesken kulu- ja palkkiotasot vaikuttavat olevan johdonmukaisia ja linjassa keskenään. Muutama otokseen kuulunut rahasto erottui joukosta korkeahkoilla kuluilla.
  • Tehokkaan salkunhoidon menetelmien käyttöön liittyvissä järjestelyissä ei havaittu merkittäviä puutteita.

Teema-arvion otantaan sisältyi viisi rahastoyhtiötä, joista kaksi osallistui myös tehokkaan salkunhoidon menetelmiä koskevaan osaan. Tietoja pyydettiin rahastoyhtiöiden hoitamien sijoitusrahastojen 39 osuussarjasta.

Sijoitusrahastosääntely1 edellyttää rahastoyhtiön hoitavan sijoitusrahastoa sijoitusrahaston ja sen osuudenomistajien etujen mukaisesti. Rahastoyhtiön on toiminnassaan kohdeltava rahasto-osuudenomistajia yhdenvertaisesti. Rahastoyhtiön on varmistettava, että sijoitusrahastojen hinnoittelumallit ovat tasapuolisia, asianmukaisia ja läpinäkyviä. Rahastoyhtiön on estettävä tarpeettomien kustannusten koituminen sijoitusrahastolle ja osuudenomistajille. Sijoitusrahaston säännöissä on määriteltävät ne kulut ja palkkiot, joita sijoitusrahastoista voidaan periä sekä niiden enimmäismäärät.

ESMAn valvojille kesällä 2020 antama ohjeistus2 (jatkossa Supervisory briefing) kuvaa tarkemmalla tasolla hinnoitteluprosesseille ja käytännöille asetetut odotukset.

Finanssivalvonnan jatkotoimenpiteet

Finanssivalvonta pyytää rahastoyhtiöitä käsittelemään liitteessä olevat havainnot ja soveltamisesimerkit hallituksessaan ja ryhtymään tarvittaviin toimiin puutteiden osalta.

Finanssivalvonta raportoi havainnoista ja johtopäätöksistä ESMAlle osana sen valvontatoimenpidettä. Lisäksi ESMA voi antaa myöhemmin tarkempaa ohjeistusta aiheesta rahastoyhtiöille tai kansallisille valvojille.

Lisätietoja antavat

  • Merja Junnonen, lakimies, merja.junnonen(at)finanssivalvonta.fi
  • Kristian Nihtilä, johtava asiantuntija, kristian.nihtila(at)finanssivalvonta.fi

Liite

ESMA Supervisory briefing – soveltamisesimerkkejä hinnoitteluprosessia koskevien ohjeiden laatimiseen rahastoyhtiöille


 
1Sijoitusrahastolaki (213/2019) 4 luvun 2 §:n 1 momentti sekä Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet sijoitusrahastotoiminnan järjestämisestä ja menettelytavoista (MOK 3/2011 luku 4.10 kohdat 65–66. Rahastoyhtiön on estettävä tarpeettomien kustannusten koituminen sijoitusrahastolle ja sen osuudenomistajille.
2esma.europa.eu/document/supervisory-briefing-supervision-costs-in-ucits-and-aifs