Tillsynsmeddelande 28.1.2022 – 8/2022

Skyldighet för små och icke-komplexa institut att rapportera om uppfyllande av kraven

I artikel 4.1.145 i kapitalkravsförordningen (EU nr 575/2013) definieras små och icke-komplexa institut. Ett kreditinstitut ska uppfylla samtliga krav enligt ledet för att det ska kunna vara ett litet och icke-komplext institut. Kreditinstitutet svarar i första hand själv för bedömningen av om kraven är uppfyllda.

Ett kreditinstitut som står under Finansinspektionens direkta tillsyn och som anser att det uppfyller kraven och inte motsätter sig klassificering som ett litet och icke-komplext institut ska i fortsättningen rapportera till Finansinspektionen om uppfyllande av kraven jämte motivering senast den 31 mars varje år. Rapporten sänds till Finansinspektionen på basis av uppgifterna från föregående kalenderår, adress kirjaamo(at)fiva.fi.

Finansinspektionen får emellertid i enlighet med den ovanstående bestämmelsen i kapitalkravsförordningen besluta att ett kreditinstitut inte kan klassificeras som ett litet och icke-komplext institut. Finansinspektionen meddelar då ett separat beslut i ärendet.

Ett litet och icke-komplext institut ska fortlöpande följa att kraven uppfylls. Om kreditinstitutet inte längre uppfyller något krav som nämns i förordningen, ska det omedelbart underrätta Finansinspektionen.

Ett litet och icke-komplext institut kan utnyttja de förfaranden som anges särskilt i kreditinstitutslagen, EU-förordningar eller Europeiska bankmyndigheten EBA:s riktlinjer i anslutning till bland annat publicering, rapportering, belöning samt beräkning av ränterisken i den finansiella balansen och NSFR-kravet. En del av förfarandena förutsätter tillstånd av Finansinspektionen eller så ska Finansinspektionen underrättas på förhand om deras införande.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Kristiina Lehtola, institutsansvarig, tfn 09 183 5324 eller kristiina.lehtola(at)fiva.fi
  • Päivi Saari-Halonen, institutsansvarig, tfn 09 183 5290 eller paivi.saari-halonen(at)fiva.fi