Valvottavatiedote 28.1.2022 – 8/2022

Pienille ja rakenteeltaan yksinkertaisille luottolaitoksille ilmoitusvelvollisuus edellytysten täyttymisestä

Vakavaraisuusasetuksen (EU N:o 575/2013) 4 artiklan 1 kohdan 145 alakohdassa on määritelty pieni ja rakenteeltaan yksinkertainen luottolaitos. Luottolaitoksen on täytettävä kaikki alakohdan mukaiset edellytykset, jotta se voi olla pieni ja yksinkertainen luottolaitos. Luottolaitos vastaa ensisijaisesti itse edellytysten täyttymisen arvioinnista.

Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa olevan luottolaitoksen, joka katsoo täyttävänsä edellytykset eikä vastusta luokittelua pieneksi ja rakenteeltaan yksinkertaiseksi luottolaitokseksi, on jatkossa ilmoitettava Finanssivalvonnalle edellytysten täyttymisestä perusteluineen kunkin vuoden maaliskuun 31. päivään mennessä. Ilmoitus lähetetään Finanssivalvonnalle edellisen kalenterivuoden mukaisten tietojen perusteella osoitteeseen kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi.

Finanssivalvonta voi vakavaraisuusasetuksen ylläviitatun säännöksen mukaisesti kuitenkin päättää, että luottolaitosta ei voida luokitella pieneksi ja yksinkertaiseksi luottolaitokseksi. Finanssivalvonta antaa tällöin asiassa erillisen päätöksen.

Pienen ja yksinkertaisen luottolaitoksen on seurattava edellytysten täyttymistä jatkuvasti. Jos luottolaitos ei enää täytä jotakin asetuksessa mainittua edellytystä, sen on ilmoitettava tästä Finanssivalvonnalle välittömästi.

Pieni ja rakenteeltaan yksinkertainen luottolaitos voi hyödyntää luottolaitoslaissa, EU-asetuksissa taikka Euroopan pankkiviranomaisen EBAn ohjeissa erikseen määriteltyjä menettelyitä muun muassa julkistamiseen, raportointiin, palkitsemiseen sekä rahoitustaseen korkoriskin ja NSFR-vaatimuksen laskentaan liittyen. Osa menettelyistä edellyttää Finanssivalvonnan lupaa tai niiden käyttöönottamisesta on ilmoitettava etukäteen Finanssivalvonnalle.

Lisätietoja antavat

  • Kristiina Lehtola, vastuuvalvoja, puhelin 09 183 5324 tai kristiina.lehtola(at)finanssivalvonta.fi
  • Päivi Saari-Halonen, vastuuvalvoja, puhelin 09 183 5290 tai paivi.saari-halonen(at)finanssivalvonta.fi