Tillsynsmeddelande 13.9.2022 – 40/2022

Försäkringsanstalternas risk- och solvensbedömningar av riskerna förknippade med investeringstillgångarna var av medelmåttig kvalitet

Enligt Finansinspektionens tematiska bedömning var försäkringsanstalternas1 risk- och solvensbedömningar vad gäller investeringsriskerna i huvudsak minst medelmåttiga. Av sektorerna hade livförsäkringsbolagen enligt den tematiska bedömningen de kvalitetsmässigt bästa risk- och solvensbedömningarna vad gäller investeringsriskerna och skadeförsäkringsbolagen de svagaste.

I den tematiska bedömningen behandlades försäkringsanstalternas risk- och solvens­bedömningar förknippade med uppläggningen av investeringsverksamheten och risk­hanteringen. I försäkringsanstalternas verksamhet är marknadsrisker och operativa risker förknippade med investeringsverksamheten de mest centrala riskkällorna, och med anledning av det är det viktigt att risk- och solvensbedömningarnas kvalitet vad gäller investeringsrisker regelbundet säkerställs på tillsynsmyndighetens initiativ. Temabedöm­ningens material fungerar som underlag för eventuella framtida fortlöpande tillsynsåtgärder och inspektioner av enskilda försäkringsanstalter.

Det viktigaste iakttagelserna i den tematiska bedömningen var:

  • Enligt den tematiska bedömningen var försäkringsanstalternas riskbedömningar vad gäller investeringsverksamheten av god kvalitet i cirka hälften, medelmåttiga i en tredjedel och svaga i en femtedel av försäkringsanstalterna.
  • Livförsäkringsbolagen hade i genomsnitt de kvalitetsmässigt bästa riskbedömningarna och skadeförsäkringsbolagen de svagaste. I skadeförsäkringsbolagen bedömdes alla de utvärderade ämnesområdena vara sämre än genomsnittet. Därtill var alla de försäk­rings­anstalter som fick en svag totalbedömning skadeförsäkringsbolag.
  • På basis av resultaten per sektor hade försäkringsanstaltens storlek och risk­bedöm­ningens kvalitet ett litet positivt samband. Däremot verkade försäkrings­anstaltens risktagning och riskbedömningens kvalitet inte ha något ömsesidigt samband.
  • Enligt bedömningen finns de största utvecklingsbehoven vad gäller beskrivningen av investeringsstrategin på allmän nivå, den noggrannare beskrivningen av investerings­riskerna och skyddet mot ränterisker i balansräkningen. Bedömningen av klimat- och hållbarhetsriskerna bör å sin sida utvecklas framöver i takt med att regleringen inom detta delområde framskrider, men utgångsläget är i genomsnitt på den nivå som regleringen tillsvidare förutsätter.
  • En del av försäkringsanstalterna bedömer även en del av sina väsentliga inves­teringsrisker i andra dokument (t.ex. investeringsplanen) än i risk- och solvens­bedömningen. Om väsentliga risker beskrivs annanstans, ska de sammanställas i risk- och solvensbedömningen, eftersom helhetsbilden av försäkringsanstaltens risker i annat fall kan bli diffus, t.ex. för styrelseledamöterna. Det är viktigt att framhäva detta, eftersom risk- och solvensbedömningen är ett viktigt verktyg för styrelsens och verkställande ledningens strategiska beslutsfattande och riskhantering.
     

Närmare upplysningar lämnas av

Kaisa Forsström, avdelningschef, tfn 09 183 5252 eller kaisa.forsstrom(at)fiva.fi

Bilaga

Tematisk bedömning om risk- och solvensbedömningarna 2022

1Försäkringsanstalterna i den tematiska bedömningen utgörs av skadeförsäkringsbolag, livförsäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, Keva och pensionsstiftelser- och kassor som har investeringstillgångar på över en miljard euro.