Valvottavatiedote 13.9.2022 – 40/2022

Vakuutuslaitosten riski- ja vakavaraisuusarviot käsittelivät sijoitusomaisuuteen kohdistuvia riskejä – arvioiden laatu keskinkertaisella tasolla

Finanssivalvonnan tekemän teema-arvion mukaan vakuutuslaitosten1 riski- ja vakavaraisuusarviot sijoitusriskien osalta olivat pääosin vähintään keskinkertaisia. Arvion mukaan henkivakuutusyhtiöillä oli sektoreista laadukkaimmat riski- ja vakavaraisuusarviot sijoitusriskien osalta ja vahinkovakuutusyhtiöillä heikoimmat.

Teema-arviossa käytiin läpi vakuutuslaitosten riski- ja vakavaraisuusarviot sijoitustoiminnan järjestämisen ja riskienhallinnan osalta. Vakuutuslaitosten toiminnassa markkinariskit ja sijoitustoimintaan kohdistuvat operatiiviset riskit ovat keskeisimmät riskinlähteet, ja sen johdosta on tärkeää säännöllisesti varmistaa valvojan toimesta riski- ja vakavaraisuusarvioiden laatu sijoitusriskien osalta. Teema-arvion aineisto toimii pohjana mahdollisille tuleville vakuutuslaitoskohtaisille jatkuvan valvonnan toimenpiteille ja tarkastuksille.

Teema-arvion keskeiset havainnot olivat:

  • Arvion perusteella vakuutuslaitosten riskiarvioista sijoitustoiminnan osalta noin puolet oli laadultaan hyviä, kolmasosa keskinkertaisia ja viidennes heikkoja.
  • Henkivakuutusyhtiöillä oli keskimäärin laadukkaimmat riskiarviot ja vahinkoyhtiöillä heikoimmat. Vahinkoyhtiöillä oli jokaisella arvioidulla aihealueella keskimääräistä alhaisemmat arviot. Lisäksi kaikki heikon kokonaisarvion saaneet vakuutuslaitokset olivat vahinkovakuutusyhtiöitä.
  • Sektorikohtaisten tulosten perusteella vakuutuslaitoksen koolla ja riskiarvion laadulla oli arvion tulosten perusteella pieni positiivinen riippuvuus. Sen sijaan vakuutuslaitoksen riskinotolla ja riskiarvion laadulla ei näyttänyt olevan riippuvuutta keskenään.
  • Arvion perusteella eniten kehitystarpeita löytyy sijoitusstrategian kuvaamisesta yleisellä tasolla, sijoitusriskien tarkemmasta avaamisesta ja taseen korkoriskin käsittelystä. Ilmasto- ja kestävyysriskien arviointia tulee puolestaan jatkossa kehittää sääntelyn kehittyessä tällä osa-alueella, mutta lähtötilanne on keskimäärin sääntelyn toistaiseksi edellyttämällä tasolla.
  • Osa vakuutuslaitoksista arvioi osaa oleellisista sijoitusriskeistään myös muissa dokumenteissa (esim. sijoitussuunnitelma) kuin riski- ja vakavaraisuusarviossa. Mikäli oleellisia riskejä on kuvattu muualla, niin riski- ja vakavaraisuusarvion tulisi koota ne yhteen, sillä muutoin kokonaiskuva vakuutuslaitoksen riskeistä voi jäädä epämääräiseksi esimerkiksi hallituksen jäsenille. Asian tärkeyttä korostaa se, että riski- ja vakavaraisuusarvio on tärkeä työväline hallituksen ja toimivan johdon strategisessa päätöksenteossa ja riskienhallinnassa.

Lisätietoja antaa

Kaisa Forsström, osastopäällikkö, puhelin 09 183 5252 tai kaisa.forsstrom(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Teema-arvio riski- ja vakavaraisuusarvioista 2022

1Teema-arvion vakuutuslaitokset sisältävät vahinkoyhtiöt, henkiyhtiöt, työeläkeyhtiöt, Kevan sekä yli miljardin euron sijoitusomaisuuden omaavat eläkesäätiöt ja -kassat.