Tillsynsmeddelande 20.9.2022 – 42/2022

Försäkringen och prissättningen av den ska grunda sig på riskbedömning

En rättvis prissättning är ett starkt tema i den europeiska diskussionen om konsumentskyddet även vad gäller försäkringsprodukter. Försäkringstillsynsmyndigheten i Sverige, dvs. Finansinspektionen har nyligen publicerat ett meddelande, där den utifrån en utredning och analys konstaterar att det på den svenska skadeförsäkringsmarknaden finns skillnader i prissättningen mellan lojala kunder och dem som byter bolag.

Den europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa har också berett ett utkast till tillsynsställningstagande, om vilket samråd pågår fram till den 7 oktober 2022. Syftet med tillsynsställningstagandet är att stärka konsumentskyddet genom att förebygga en orättvis behandling av konsumenterna och att främja en enhetligare tillsyn av olika prissättningsförfaranden. Strävan är att förebygga olägenheter för konsumenterna genom att säkerställa att försäkringsaktörerna har ändamåls­enliga produktgodkännandeprocesser (POG) samt genom att övervaka dem. Utkastet till ställningstagande gäller skadeförsäkring.

Utredningen i Sverige lyfter fram många viktiga frågor i anknytning till prissättningen, t.ex.

  • Prissättningen av försäkringar ska grunda sig på riskbedömning – således visar prisskillnader som grundar sig på annat än olika risker förutom på prisdiskriminering även på lönsamhetsfaktorer (i samband med rabatter ökar anskaffningskostnadernas relativa andel).
  • Rabatter för nya kunder är inte i sig förbjudna, men finansieringen av dem ska genomföras utan att höja priserna på försäkringarna för bolagets lojala kunder.
  • Då försäkringspremien och ändringarna grundar sig på risk kan kundernas risker indelas i olika riskklasser, emellertid så att samma prissättningsmodell används när det gäller liknande risker. På så sätt tryggas även försäkringsbolagets riskhantering på ett ändamålsenligt sätt och konkurrensen med priser medför inte att riskerna som gäller lönsamheten ogrundat ökar.
  • Eventuella tillfälliga rabatter som beviljas kunderna i början av en kundrelation ska klart framgå, så att kunderna kan göra sina val på basis av rätt helhetsbild.
  • Det ska även i övrigt fästas uppmärksamhet vid kundinformationens kvalitet, eftersom utvecklade digitala processer kan göra det svårare för kunden att märka till exempel eventuella prishöjningar då försäkringarna förnyas mer automatiskt än tidigare.
  • Enbart en prisjämförelse ger inte kunden en helhetsbild av försäkringen. Kunden ska också jämföra försäkringsvillkoren för att se helheten och uppfatta de faktiska skillnaderna mellan det skydd som försäkringen ger och priserna.

Även i Finland lönar det sig för försäkringsdistributörerna att gå igenom sina processer och att fästa särskild uppmärksamhet både vid att prissättningen är riskbaserad och att olika kundgrupper behandlas jämlikt. Försäkringspremierna ska grunda sig på risk och vara rättvisa mellan olika kundgrupper. I lagen om försäkringsdistribution finns en klar verksamhetsmodell för detta (30 §): försäkringsdistributörer ska handla hederligt, opartiskt, professionellt och omsorgsfullt och på ett sätt som är förenligt med kundernas intressen. Försäkringsgivare, ombud och sidoverksamma ombud ska därtill iaktta god försäkringssed.

Det är nödvändigt att säkerställa processerna också eftersom en prissättning som upplevs vara rättvis stärker uppfattningen om att branschen är tillförlitlig.

Påminnelse om ändringar i skadeförsäkringen

Finansinspektionen påminner även om att 19 §1 i lagen om försäkringsavtal ska iakttas. Enligt den får det i försäkringsvillkoren för fortlöpande skadeförsäkring föreskrivas att försäkringsgivaren har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor på de grunder som närmare anges i försäkringsvillkoren. Försäkrings­givaren ska i samband med premiefakturan sända försäkringstagaren ett meddelande om hur premien eller övriga avtalsvillkor ändras.

Finansinspektionen gör tillsynsobjekten uppmärksamma på att prissättningen ska vara riskbaserad och icke diskriminerande. Ärendet kommer vidare att tas upp på tillsynsmöten.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Päivi Turunen, marknadsövervakare, paivi.turunen(at)fiva.fi
  • Toni Blomster, ledande matematiker, toni.blomster(at)fiva.fi

119 § (14.5.2010/426)
Ändring av avtalsvillkoren för en fortlöpande skadeförsäkring vid inträdet av en ny försäkringsperiod

I försäkringsvillkoren för fortlöpande skadeförsäkring får föreskrivas att försäkringsgivaren har rätt att ändra premien och övriga avtalsvillkor på de grunder som närmare anges i försäkringsvillkoren. Försäkringsgivaren har dessutom rätt att göra sådana mindre ändringar i försäkringsvillkoren som inte påverkar försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll.

Försäkringsgivaren ska i samband med premiefakturan sända försäkringstagaren ett meddelande om hur premien eller övriga avtalsvillkor ändras. I meddelandet ska nämnas att försäkringstagaren har rätt att säga upp försäkringen. Ändringen träder i kraft vid ingången av den första försäkringsperiod som infaller efter att en månad förflutit efter det att försäkringsgivaren sände ett i detta moment avsett meddelande om ändring av avtalsvillkoren till försäkringstagaren.