Tillsynsmeddelande 25.7.2022 – 37/2022

Finansinspektionens rekommendation om verifiering av ukrainska flyktingars identitet och deras möjlighet att få grundläggande banktjänster

Europeiska bankmyndigheten EBA har gett ett yttrande om ställningen för personer som flytt från Ukraina och deras möjligheter att få grundläggande banktjänster. EBA betonar att kreditinstituten inte nödvändigtvis behöver verifiera ukrainska flyktingars identitet med hjälp av pass när grundläggande banktjänster beviljas. I stället kan de lita på alternativa dokument från oberoende källor.

På samma sätt som EBA anser också Finansinspektionen att det är viktigt att ukrainska flyktingar har tillgång till grundläggande banktjänster. I detta meddelande ges anvisningar om hur principerna i EBA:s yttrande kan tillämpas i Finland.

Den finska penningtvättslagen förutsätter att företag under tillsyn verifierar kundernas identitet. Enligt 1 kap. 4 § 7 punkten i penningtvättslagen avses med kontroll av identiteten säkerställande av en kunds identitet utifrån handlingar och uppgifter från en tillförlitlig och oberoende källa. Om en person har finsk personbeteckning och en ukrainsk identitetshandling (pass eller identitetsbevis) kan det anses att identiteten har påvisats tillräckligt tillförlitligt.

I penningtvättslagen föreskrivs dessutom om bevarande av uppgifter. I 3 kap. 3 § 3 mom. i penningtvättslagen sägs att om kunden är utländsk och saknar finsk personbeteckning ska som uppgifter för kundkännedom bevaras bland annat uppgifter om kundens resedokument. På utrikesministeriets webbplats finns information om de resedokument som godtas i Finland.

Med beaktande av de ovannämnda lagbestämmelserna kan kreditinstitut och andra företag under tillsyn själva bestämma utifrån sina egna riskbaserade rutiner vilka dokument de anser att de kan godkänna i sin verksamhet för att verifiera ukrainska flyktingars identitet och när det dessutom ska göras andra kontroller eller kundrelationen ska begränsas.

Finansinspektionen rekommenderar att när företagen under tillsyn utarbetar rutiner för verifiering av ukrainska flyktingars identitet ska de fästa uppmärksamhet på att dokumentet är autentiskt samt på det ursprungliga användningsändamålet och processen för dess beviljande. Exempelvis i olika resedokument kan det finns en anteckning om att identiteten inte har bestyrkts. Finansinspektionen rekommenderar också att företagen under tillsyn vid utarbetandet av rutiner för verifiering av identiteten beaktar avsnitten 4.9.–4.11. i EBA:s riktlinjer om riskfaktorer när det är fråga om en person som har legitima och trovärdiga skäl varför den inte lämnar identifieringsdokument i traditionella former. (PDF: Guidelines ML TF Risk Factors_SV.pdf (europa.eu))

Finansinspektionen påpekar att det inte är obligatoriskt att bevilja ett starkt elektroniskt autentiseringsverktyg i samband med ett grundläggande betalkonto, om det förefaller vara en alltför stor riskfaktor. När elektroniska autentiseringsverktyg beviljas ska man dessutom beakta det som i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster föreskrivs om dokument som godkänns för att identifiera fysiska personer. Vid inledande identifiering, när identifieringen endast sker utifrån en identitetshandling som utfärdats av en myndighet, är dokument som godkänns ett giltigt pass eller identitetskort som har utfärdats av en myndighet i en medlemsstat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i Schweiz eller i San Marino. En leverantör av identifieringsverktyg som så önskar kan också vid kontrollen av identiteten använda ett giltigt pass som har utfärdats av en myndighet i någon annan stat.

För ytterligare upplysningar kontakta

  • Pekka Vasara, byråchef, telefon 09 183 5513 eller pekka.vasara(at)fiva.fi (t.o.m. 4.8)
  • Jonna Ekström, ledande jurist, telefon 09 183 5531 eller jonna.ekstrom(at)fiva.fi (fr.o.m. 1.8)

Bilagor