Valvottavatiedote 25.7.2022 – 37/2022

Finanssivalvonnan suositus liittyen ukrainalaisten pakolaisten henkilöllisyyden todentamiseen ja mahdollisuuteen saada peruspankkipalveluita

Euroopan pankkiviranomainen EBA on antanut lausunnon liittyen Ukrainasta paenneiden henkilöiden asemaan ja heidän mahdollisuuksiinsa saada peruspankkipalveluita. EBA korostaa, että luottolaitosten ei välttämättä tarvitse todentaa Ukrainan pakolaisen henkilöllisyyttä passista peruspankkipalveluita myönnettäessä. Sen sijaan ne voivat luottaa vaihtoehtoisiin, riippumattomista lähteistä oleviin asiakirjoihin.

EBAn tapaan myös Finanssivalvonta pitää tärkeänä, että ukrainalaisilla pakolaisilla on pääsy peruspankkipalveluihin. Tässä tiedotteessa annetaan ohjeistusta EBAn lausunnon periaatteiden soveltamisesta Suomessa.

Suomen rahanpesulaki edellyttää, että valvottava todentaa asiakkaan henkilöllisyyden. Rahanpesulain 1 luvun 4 §:n 7-kohdan mukaan henkilöllisyyden todentamisella tarkoitetaan asiakkaan henkilöllisyyden varmistamista luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä peräisin olevien asiakirjojen tai tietojen perusteella. Mikäli henkilöllä on suomalainen henkilötunnus ja ukrainalainen henkilöasiakirja (passi tai henkilötodistus), voidaan henkilöllisyyden katsoa olevan riittävän luotettavasti osoitettu.

Rahanpesulaissa on lisäksi säädetty tietojen säilyttämisestä. Rahanpesulain 3 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan sellaisen ulkomaalaisen asiakkaan, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, tuntemistietoina tulee säilyttää muun muassa matkustusasiakirjan tiedot. Suomen hyväksymät matkustusasiakirjat löytyvät ulkoministeriön sivuilta.

Yllä olevat lain määräykset huomioiden luottolaitos tai muu valvottava voi itse päättää omiin riskiperusteisiin menettelytapoihinsa perustuen, mitä ukrainalaisen pakolaisen henkilöllisyyden todentamiseen käytettäviä asiakirjoja se pitää hyväksyttävänä omassa toiminnassaan ja milloin tulee lisäksi tehdä muita tarkistuksia, asettaa kontrolleja tai tehdä asiakassuhteeseen rajoituksia.

Finanssivalvonta suosittaa, että ukrainalaisen pakolaisen henkilöllisyyden todentamisen menettelytapoja laatiessaan valvottava kiinnittää huomiota asiakirjan aitouteen sekä sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen ja myöntämisprosessiin. Esimerkiksi erilaisissa matkustusasiakirjoissa voi olla merkintä, että henkilöllisyyttä ei ole varmennettu. Finanssivalvonta suosittaa myös, että valvottava ottaa henkilöllisyyden todentamista koskevia menettelytapoja laatiessaan huomioon EBAn riskitekijöitä koskevien ohjeiden kohdat 4.9.–4.11., kun kyse on henkilöistä, joilla on laillisia ja uskottavia syitä kyvyttömyydelleen toimittaa perinteisiä henkilöllisyyden todentamisasiakirjoja. (PDF: 2021-5-28_Guidelines ML TF Risk Factors_FI - europa.eu)

Finanssivalvonta muistuttaa, että vahvaa sähköistä tunnistusvälinettä ei ole pakko myöntää perusmaksutilin yhteydessä, jos se vaikuttaa liian suurelta riskitekijältä. Sähköistä tunnistusvälinettä myönnettäessä tulee lisäksi huomioida, mitä laissa vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista säädetään luonnollisen henkilön tunnistamisessa hyväksyttävistä asiakirjoista. Ensitunnistamisessa, joka perustuu yksinomaan viranomaisen myöntämään henkilöllisyyttä osoittavaan asiakirjaan, hyväksyttäviä asiakirjoja ovat voimassa oleva Euroopan talousalueen jäsenvaltion, Sveitsin tai San Marinon viranomaisen myöntämä passi tai henkilökortti. Halutessaan tunnistusvälineen tarjoaja voi käyttää henkilöllisyyden varmentamisessa myös muun valtion viranomaisen myöntämää voimassa olevaa passia.

Lisätietoja antavat

  • Pekka Vasara, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5513 tai pekka.vasara(at)finanssivalvonta.fi (4.8. saakka)
  • Jonna Ekström, johtava lakimies, puhelin 09 183 5531 tai jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi (1.8. alkaen)

Liitteet