Tillsynsmeddelande 30.11.2022 – 56/2022

Finansinspektionen påminner fondaktörer, förmögenhetsförvaltare och investeringsrådgivare om tillämpningen av bestämmelserna om hållbar finansiering

Temat hållbar utveckling påverkar alla aktörer och marknader på finansmarknaden. Hållbar finansiering inom investeringsverksamheten betyder att man allmänt beaktar synpunkter som påverkar miljön och samhället i förfaringssätten och vid lämnandet av upplysningar.

Tillämpningen av förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (2019/2088, nedan SFDR eller förordningen) inleddes i huvudsak 10.3.2021, och den har kompletterats senare med närmare bestämmelser. Därtill har det införts för fondaktörer och tillhandahållare av investeringstjänster nya bestämmelser om beaktandet av hållbarhetsrisker i investeringsverksamheten och riskhanteringen samt för tillhandahållare av investeringstjänster nya bestämmelser om beaktandet av kundernas hållbarhetspreferenser.

Genom detta meddelande vill Finansinspektionen fästa tillsynsobjektens uppmärksamhet vid de redan gällande och kommande skyldigheterna inom regleringshelheten för hållbar finansiering samt vid användningen av de nya mallar som kommer att användas för upplysningar och rapportering. I detta meddelande lyfter vi fram några huvudpunkter bland skyldigheterna inom regleringen för hållbar finansiering gällande fondbolag, AIF-förvaltare (auktoriserade och registrerade) samt värdepappersföretag

och kreditinstitut som tillhandahåller kapitalförvaltning och investeringsrådgivning.

1 Finansinspektionens tillsynsåtgärder i anknytning till hållbar finansiering

1.1 Finansinspektionens förfrågning om kravet på upplysningar om hållbar finansiering på bolagets webbplats  

Våren 2022 genomförde Finansinspektionen en årlig förfrågning bland aktörer med verksamhetstillstånd. I den tillfrågades bland annat hur tillsynsobjekten i sin verksamhet tar hänsyn till de nya skyldigheterna i anknytning till hållbar finansiering. Förfrågningen visade att en del bolag inte än hade tagit hänsyn till publiceringsskyldigheterna enligt SFDR på det sätt som regleringen förutsätter. Finansinspektionen vill påminna att bolagen ska ha tillräckliga verksamhetsprinciper och förfaringssätt för att se till att bolaget inom sin verksamhet iakttar bestämmelser som de är skyldiga att tillämpa.

Följande uppgifter om bolaget ska finnas på dess webbplats:

  • Bolagets verksamhetsprinciper som tillämpas på beaktandet av hållbarhetsrisker i beslutandeprocessen gällande investeringar och/eller i investeringsrådgivningen (artikel 3 i SFDR),
  • Anmälan om beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer eller anmälan om orsakerna, om bolaget inte beaktar dem (artikel 4 i SFDR) och
  • Ersättningspolicyn, som ska nämna att hållbarhetsriskerna beaktas konsekvent (artikel 5 i SFDR).

1.2 Finansinspektionens iakttagelser om beskrivningarna av hållbar finansiering i fonddokumentationen

Finansinspektionen har i samband med fondansökningar och -anmälningar upptäckt att det har varit utmanande att ge tillräckliga upplysningar i anknytning till hållbar finansiering på ett tillräckligt omfattande och noggrant sätt i enlighet med SFDR- och taxonomiförordningen (EU 2020/852). De upplysningar som lämnas ska vara korrekta, rättvisande, tydliga, inte vilseledande, lättfattliga och koncisa. Uppgifterna i anknytning till hållbar finansiering måste ha ingått i fondstadgarna gällande produkter som överensstämmer med artiklarna 8 och 9 i SFDR samt i annan fonddokumentation. I början av 2023 ska bolagen ta i bruk upplysnings- och rapporteringsmallar gällande fondprodukter enligt SFDR:s tekniska standarder ((EU) 2022/1288, RTS), som förutsätter lämnande av information på ett formbundet sätt. Detta gör det lättare for investerare att hitta och jämföra information i anknytning till hållbar finansiering. Finansinspektionen förutsätter att bolagen förbereder sig på användningen av de nya mallarna i god tid och bifogar dem till fondprospekten eller som en del av väsentlig och tillräcklig information om en alternativ investeringsfond. Finansinspektionen rekommenderar att mallarna för investeringsfonder och alternativa investeringsfonder enligt artiklarna 8 och 9 i SFDR ska lämnas som bilaga till fondprospekt/väsentlig och tillräcklig information i anknytning till nya fondansökningar och -anmälningar redan från december 2022.  

SFDR:s tekniska tillsynsstandarder specificerar hurudan information det ska lämnas om följande frågor och på vilket sätt:

  • om negativa konsekvenser för hållbar utveckling och om principen ”ingen betydande skada” (Bilaga I mall), finansiella produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (produkt enligt artikel 8 i SFDR, bilagorna II och IV mallar)
  • finansiella produkter som främjar målen för hållbar investering (artikel 9 i SFDR, bilagorna III och V mallar)

Under länken hittar ni de mallar som tas i bruk i Word-formatet SFDR templates.

1.3 Frågor som kommit fram i fondbehandlingen

Finansinspektionen vill poängtera för fondaktörerna följande saker, som har väckt många frågor:

  • Fonder som investerar i hållbara investeringar (artikel 9 i SFDR) ska uppfylla principen om att inte orsaka betydande skada genom att på fondproduktnivån rapportera PAI-indikatorerna (principal adverse impact, huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer) enligt bilaga I från och med 1.1.2023. Det är också möjligt att vid sidan av PAI-indikatorer rapportera andra frivilliga indikatorer för att beskriva att investeringarna inte orsakar betydande skada.
  • Artikel 6 i taxonomiförordningen gäller alla fonder som främjar miljörelaterade egenskaper (artikel 8 i SFDR) oberoende av det om fonden förbinder sig att investera i investeringar som överensstämmer med taxonomin.
  • Bolag som förvaltar fonder som främjar miljörelaterade egenskaper (artikel 8 i SFDR) eller som investerar i hållbara investeringar (artikel 9 i SFDR) ska i sin investeringsprocess bedöma huruvida fonden har investeringar enligt taxonomin (som har som mål de två första miljömålen enligt artikel 9 i taxonomiförordningen) och lämna upplysningar enligt artikel 5 i taxonomiförordningen om ifrågavarande investeringar i fondprospektet/väsentlig och tillräcklig information och i periodiska rapporter.

På Finansinspektionens webbplats finns därtill tolkningar som baserar sig på kommissionens och de europeiska tillsynsmyndigheternas publikationer (frågor och svar). 

2 Kommande tillsynsprojekt

2.1 Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens tillsyn över riskerna i anknytning till grönmålningen

Tillväxten av efterfrågan på hållbara investeringar har ökat oron över grönmålning, som kan försvaga investerarnas tilltro till marknaden för hållbar finansiering och skapa ekonomiska risker och risker för ryktet. 

Frågan om hur fonderna namnges har aktivt diskuteras mellan ESMA och nationella tillsynsmyndigheter. ESMA har tagit ställning till frågan i sin Supervisory Briefing. För närvarande håller ESMA på att uppdatera sina anvisningar om namngivningen av fonder och ber marknadens åsikter om saken. Se ESMAs konsultation: Consultation on guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-related terms

Europeiska kommissionen har dessutom bett de europeiska tillsynsmyndigheternas (ESMA, EBA, Eiopa) åsikter om riskerna i anknytning till grönmålningen samt om tillsynen över förfaringssätten gällande hållbar finansiering. Tillsynsmyndigheterna har ombetts att i synnerhet koncentrera sig på det hur grönmålning borde förstås, i hurudana situationer grönmålning kan förekomma, med hurudana åtgärder och verktyg den tillräckliga uppföljningen av riskerna i anknytning till grönmålningen kan säkras och hur tidiga tillsynsutmaningar borde bemötas när nya förfaringssätt tillämpas. De är meningen att skicka de europeiska tillsynsmyndigheternas första rapport till kommissionen under första hälften av 2023. ESMA har publicerat sitt arbetsprogram för 2023 och kommer att inleda ett tillsynsprojekt (Common Supervisory Action) i anknytning till hållbar finansiering enligt programmet ESMA work programme 2023: Focus on sustainability, technological change and protection of realinvestors

2.2 Finansinspektionens kommande tillsynsprojekt i anknytning till hållbar finansiering

Finansinspektionen kommer att delta i ESMAs tillsynsprojekt och därmed även övervaka både temat hållbar finansiering och upplysningskraven genom olika tillsynsprojekt.

Finansinspektionen kommer att alltjämt i samband med fondansökningar övervaka att SFDR-upplysningarna har beaktats i fondmaterialet.

3 Aktuell information om andra skyldigheter i anknytning till hållbar finansiering gällande fondaktörer, förmögenhetsförvaltare och investeringsrådgivare

3.1 Taxonomiförordningen kompletterar skyldigheten att lämna upplysningar i anknytning till miljömålen  

Upplysningskraven enligt taxonomiförordningen (2020/852, taxonomiförordningen eller TR-förordningen), som gäller verksamhet som ska anses vara miljömässigt hållbar, har varit i kraft sedan 1.1.2022 för de två första miljömålen, dvs. de klimatrelaterade miljömålen. Upplysningsskyldigheter utvidgas senare att gälla de fyra övriga miljömålen enligt taxonomiförordningen, som har anknytning till vatten och marina resurser, omställning till en cirkulär ekonomi, miljöförstöring och biologisk mångfald (artikel 9 i TR-förordningen).

Därtill innehåller taxonomiförordningen formbundna utlåtanden som kan användas när den finansiella produkten inte beaktar EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter (artiklarna 6 och 7 i TR-förordningen).

3.2 Beaktande av hållbarhetsrisker i bolagets investeringsverksamhet och riskhantering

Fondbolag och auktoriserade AIF-förvaltare ska i sin verksamhet ha beaktat hållbarhetsriskerna från 1.8.2022, och de ska ha de resurser och den sakkännedom som behövs för att ta hänsyn till hållbarhetsriskerna såväl i bolagets verksamhet som i fondernas investeringsverksamhet. Därtill ska de förfaranden med vilka hållbarhetsriskerna för fonderna bedöms beskrivas i riskhanteringsprinciperna. Finansinspektionen påpekar att beaktandet av hållbarhetsriskerna är en allmän skyldighet, och även de fondförvaltare som inte erbjuder fonder enligt artiklarna 8 och 9 i SFDR-förordningen ska tillämpa dessa skyldigheter.

Värdepappersföretagen ska även beakta hållbarsriskerna i såväl sin verksamhet som i sina riskhanteringsprinciper och -förfaranden.

3.3 Utredning av kundernas hållbarhetspreferenser och produkthantering

Allt sedan augusti 2022 har investeringsrådgivare och förmögenhetsförvaltare varit skyldiga att utreda sina kunders och potentiella kunders hållbarhetspreferenser i enlighet med kommissionens delegerade förordning (EU 2017/565). Hållbarhetspreferenserna av de nuvarande kunder för vilka det har gjorts en lämplighetsbedömning före augusti kan kartläggas nästa gång som kundens investeringsmål genomgås med honom eller henne eller när kunden ber att få sin investerarprofil uppdaterad.

ESMA har publicerat en slutrapport om ändringarna i dess riktlinjer om lämplighetsbedömning (ESMA publishes final guidelines on MIFID II suitability requirements).  ESMAs uppdaterade riktlinjer innehåller anvisningar om bland annat hur man frågar om hållbarhetspreferenserna och bedömer dem. Riktlinjernas egentliga tillämpning börjar sex månader efter att de offentliga översättningarna har publicerats. Finansinspektionen rekommenderar dock att bolagen redan nu ska bekanta sig med riktlinjerna och bedöma om de behöver specificera bolagets förfaranden gällande lämpningshetsbedömningen. I riktlinjerna poängteras även att hållbarhetspreferenserna kan bedömas på såväl instruments- som portföljsnivån.

Bolaget ska i sitt produkttillsynsförfarande även identifiera de finansiella instrumentens hållbarhetsfaktorer så att bolaget kan definiera den nödvändiga målmarknaden och hitta ett finansiellt instrument som motsvarar kundens hållbarhetspreferenser. Vid fastställandet av målmarknaden måste man dock se till att det inte fastställs en negativ målmarknad för hållbarhetsfaktorer, vilket betyder att det finansiella instrumentet (t.ex. en hållbar investering) kan rekommenderas för en sådan kund som inte har några särskilda hållbarhetspreferenser, men produkten lämpar sig till sina andra egenskaper för kundens mål. Vid fastställandet av målmarknaden ska man alltjämt beakta alla andra kriterier, vilket kan leda till att produkten inte nödvändigtvis lämpar sig för kundens ändamål (t.ex. hög risk) även om den uppfyllde hållbarhetspreferenserna.  

3.4 Andra anvisningar och tolkningar

Finansinspektionen rekommenderar att bolagen ska bekanta sig med kommissionens och de europeiska tillsynsmyndigheternas publikationer gällande tillämpningen av SFDR- och taxonomiförordningen.

Kommissionens Q&A:

De europeiska tillsynsmyndigheternas specificeringar till upplysningar som ska lämnas med mallarna:

ESMAs supervisory briefing om tillsynen över hållbarhetsupplysningar och hållbarhetsrisken:

De europeiska tillsynsmyndigheternas rapport i anknytning till rapporteringen om de huvudsakliga negativa konsekvenserna på hållbarhetsfaktorer:

Finansinspektionens webbsidor om hållbar finansiering:

Närmare upplysningar lämnas av

  • Anna Mäkipeska, marknadsövervakare, telefon 09 813 5023 eller anna.makipeska(at)fiva.fi
  • Riitta Seppä, ledande expert, telefon 09 813 5027 eller riitta.seppa(at)fiva.fi